Keystone logo
The Western Institute of Technology at Taranaki

The Western Institute of Technology at Taranaki

The Western Institute of Technology at Taranaki

Giới thiệu

The Western Institute of Technology at Taranaki (WITT), hay Te Kura Matatini o Taranaki, là một học viện đại học do chính phủ tài trợ cung cấp giáo dục cho người dân trong khu vực và trên toàn thế giới. Là trung tâm học tập địa phương trong khu vực này, WITT ở đây để phục vụ Taranaki. Vai trò của chúng tôi là đáp ứng nhu cầu của người học, đóng vai trò của chúng tôi trong việc giải quyết tình trạng thiếu kỹ năng quốc gia, giữ người tài trong khu vực và cung cấp cho các ngành công nghiệp chủ chốt và các doanh nghiệp địa phương lực lượng lao động có kỹ năng mà họ cần.

Từ bằng cấp và văn bằng đến học việc và các khóa học ngắn hạn, WITT cung cấp các khóa đào tạo phù hợp với ngành cho mọi người ở tất cả các giai đoạn của hành trình học tập. Thông qua việc cung cấp giáo dục, chúng tôi đáp ứng nhu cầu của ngành và phù hợp với các ưu tiên phát triển khu vực được nêu trong Lộ trình Taranaki 2050 và Tapuae Roa.

Địa điểm

  • New Plymouth

    Bell Street,20, 4310, New Plymouth

    Câu hỏi