Keystone logo
Republican University Corporation (Corporación Universitaria Republicana)

Republican University Corporation (Corporación Universitaria Republicana)

Republican University Corporation (Corporación Universitaria Republicana)

Giới thiệu

Sứ mệnh tổ chức của CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CỘNG HÒA về cơ bản nhằm mục đích chuẩn bị toàn diện cho sinh viên của chúng tôi, thông qua các chiến lược giảng dạy, học tập và đào tạo có sự tham gia tích hợp giảng dạy, nghiên cứu và mở rộng, theo các nguyên tắc nhân văn, đạo đức và sinh thái rõ ràng, để tạo điều kiện cho sự tiến bộ của cá nhân và tập thể, trong tất cả các lĩnh vực kiến thức, phù hợp với đặc tính thể chế được pháp luật công nhận.

Địa điểm

  • Bogotá

    Carrera 7,19 - 38, 110311, Bogotá

    Câu hỏi