Keystone logo
Polytechnic Institute Of Santarem - Instituto Politécnico De Santarém

Polytechnic Institute Of Santarem - Instituto Politécnico De Santarém

Polytechnic Institute Of Santarem - Instituto Politécnico De Santarém

Giới thiệu

IPSantarém là cơ sở giáo dục đại học bách khoa công lập, phục vụ xã hội, cam kết mang lại trình độ cao cho công dân, nhằm sản xuất và phổ biến kiến thức, sáng tạo, truyền tải và phổ biến kiến thức có tính chất nghề nghiệp, văn hóa, khoa học, công nghệ, nghệ thuật, nghiên cứu có hướng dẫn và phát triển thử nghiệm, làm nổi bật tính trung tâm của sinh viên và cộng đồng xung quanh, trong khuôn khổ tham chiếu quốc tế.

Địa điểm

  • Santarém

    Santarém, Bồ Đào Nha

    Câu hỏi