Keystone logo
© EMMIR
European Master in Migration and Intercultural Relations

European Master in Migration and Intercultural Relations

European Master in Migration and Intercultural Relations

Giới thiệu

European Master in Migration and Intercultural Relations (EMMIR) là Khóa học Thạc sĩ Erasmus Mundus châu Phi-Âu-Á đầu tiên về nghiên cứu di cư và được điều hành bởi ba đối tác châu Phi, bốn châu Âu và hai châu Á, được hỗ trợ bởi một mạng lưới đối tác liên kết rộng lớn hơn. EMMIR là một chương trình nghiên cứu độc đáo tập trung vào di cư thông qua cách tiếp cận liên văn hóa, trang bị cho sinh viên những kỹ năng lý thuyết và phương pháp sâu sắc trong nghiên cứu di cư và khuyến khích họ tiến hành nghiên cứu thực địa chủ yếu ở bối cảnh châu Phi, châu Á và châu Âu. Nó được thiết kế như một chương trình thạc sĩ hai năm đa ngành (120 ECTS) nhằm giải quyết các vấn đề đương đại quan trọng trong một lĩnh vực nghiên cứu vẫn đang nổi lên.

Địa điểm

  • Oldenburg

    Ammerländer Heerstraße,114-118, 26129, Oldenburg

  • Stavanger

    Kjell Arholms gate,41, 4021, Stavanger

    Câu hỏi