Keystone logo
Daejin University

Daejin University

Daejin University

Giới thiệu

Tinh thần nền tảng của Daejin University

là nuôi dưỡng những con người có năng lực, những người sẽ góp phần phát triển quốc gia và xã hội loài người dựa trên lòng trung thành, lòng đạo đức và niềm tin, được xây dựng trên nguyên tắc chung sống hòa thuận không oán hận, mục tiêu của Daesun Jinrihoe dựa trên lòng nhân từ và chính nghĩa.

1. Trung thành (Seongsil, 誠實)

“Seong (誠)” dùng để chỉ “sự thật” và “sự chân thành”. Nó có nghĩa là làm những gì người ta nhận ra trong nội tâm của mình mà không có bất kỳ sự giả dối nào.

2. Bần đạo (Gyeonggeon, 敬虔)

“Gyeong (敬)” đề cập đến việc tiến về phía trước bằng cách tuân theo sự chuyển động của cơ thể và linh hồn phù hợp với các giống; nó đề cập đến "lòng đạo đức" và "sự cẩn thận."

3. Niềm tin (Sinnyeom, 信念)

“Tội lỗi (信)” đề cập đến “niềm tin” và trái tim không thay đổi khi đưa ra một quyết định nào đó. Nó đề cập đến việc không thay đổi tâm trí kiên định bởi lòng tham cá nhân và cố gắng đạt được mục tiêu mong đợi bằng cách duy trì tâm trí.

Địa điểm

  • Pocheon-si

    Pocheon-si, Hàn Quốc

    Câu hỏi