Keystone logo
Creative University (Universidad Creativa)

Creative University (Universidad Creativa)

Creative University (Universidad Creativa)

Giới thiệu

Mục đích của chúng tôi là đóng góp đáng kể vào quá trình giảng dạy về thiết kế, nghệ thuật, quản lý kinh doanh và công nghệ, với ý định hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp sáng tạo. Bằng cách thực hiện các chương trình giáo dục hiện đại lấy sinh viên làm trung tâm và xây dựng liên minh với các nhà lãnh đạo trong ngành, các chuyên gia Sáng tạo có được các công cụ cần thiết để đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội đổi mới.

Địa điểm

  • San Pedro

    San Pedro, Costa Rica

    Câu hỏi