University of Haifa, International School

Địa điểm

Haifa

Haifa University

Address
Mount Carmel, 199 Abba Hushi Blvd. Haifa
3498838 Haifa, Quận Haifa, Israel
Điện thoại
+972-4-824-9417

Thư viện ảnh

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.