Palacky University

Địa điểm

Ô-liu

Palacký University Olomouc

Address
Palacký University Olomouc
Křížkovského 8


771 47 Ô-liu, Vùng Olomouc, Cộng hòa Séc
Điện thoại
+420 585 631 111