Keystone logo
Kypros

Các trường đại học tốt nhất cho Bậc thầy Các chương trình trong Kypros 2024

Số lượng tổ chức: 13
  • Madrid, Tây Ban Nha
  • Amsterdam, Hà Lan
  • + 14 hơn

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Aglantzia, Kypros

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Nicosia, Kypros

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Paphos, Kypros

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Nicosia, Kypros

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Strovolos, Kypros

  Những thách thức trong nền kinh tế toàn cầu ngày nay là rất lớn và luôn luôn phát triển. Vì vậy, sinh viên theo đuổi một bằng cấp / chứng chỉ giáo dục cao hơn trong kinh doanh có ý nghĩa hơn bao giờ hết. CBS cung cấp, thông qua các chương trình của mình, một loạt các trải nghiệm học thuật và phi học thuật để trang bị cho sinh viên của chúng tôi những phẩm chất của một nhà lãnh đạo hiện đại.

  • Larnaca, Kypros

  Alexander College có m?t l?ch s? lâu ??i v? s? xu?t s?c trong giáo d?c và ?i?u này có ???c nh? vào các k?t n?i và s? h?p tác c?a V??ng qu?c Anh v?i các tr??ng ??i h?c và c? quan trao gi?i ???c công nh?n c?a V??ng qu?c Anh. Trong nh?ng n?m qua, chúng tôi ?ã thi?t l?p m?t s? liên k?t ch?t ch? và ngoài các ch??ng trình ???c công nh?n c?a chúng tôi, chúng tôi hi?n cung c?p v?n b?ng ??i h?c và sau ??i h?c c?a V??ng qu?c Anh ph?i h?p v?i ??i h?c Canterbury Christ Church (CCCU). Quy?t ??nh h?c ?? l?y b?ng không ph?i là m?t l?a ch?n d? dàng; nó ?òi h?i m?t m?c ?? cam k?t và c?ng hi?n cao ?? thành công. T?i Alexander, chúng tôi hi?u ?i?u này và c? g?ng làm cho th?i gian c?a b?n v?i chúng tôi tr? thành m?t tr?i nghi?m thú v?, b? ích và ?áng giá.

  • Turkish Republic of Northern Cyprus, Kypros

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Larnaca, Kypros

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Limassol, Kypros

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Nicosia, Kypros

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Turkish Republic of Northern Cyprus, Kypros

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Nicosia, Kypros

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...