University Of Maryland Baltimore

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Giá»i thiá»u vá» UMB

UMB là trÆ°á»ng Äại há»c y tế công cá»ng, luật pháp và dá»ch vụ con ngÆ°á»i duy nhất của Maryland. Sáu trÆ°á»ng chuyên nghiá»p và má»t trÆ°á»ng sau Äại há»c trao phần lá»n dá»ch vụ chÄm sóc sức khá»e, dá»ch vụ con ngÆ°á»i và bằng cấp chuyên môn luật tại Maryland má»i nÄm.

Sá»± kiá»n nhanh của UMB

Khai trÆ°Æ¡ng vào nÄm 1807, Äại há»c Maryland, Baltimore (UMB) là trÆ°á»ng Äại há»c y tế công cá»ng, luật pháp và dá»ch vụ con ngÆ°á»i của Maryland, chuyên vá» giáo dục, nghiên cứu, chÄm sóc lâm sàng và dá»ch vụ công cá»ng.

UMB tuyá»n sinh hÆ¡n 6.700 sinh viên tại sáu trÆ°á»ng chuyên nghiá»p Äược xếp hạng quá»c gia - nha khoa, luật, y há»c, Äiá»u dưỡng, dược phẩm và công tác xã há»i - và má»t trÆ°á»ng sau Äại há»c liên ngành. TrÆ°á»ng cung cấp 62 chÆ°Æ¡ng trình tiến sÄ©, thạc sÄ©, tú tài, và các chÆ°Æ¡ng trình chứng chá» và cung cấp hầu hết các bằng tiến sÄ© thá»±c hành chuyên nghiá»p Äược trao á» Maryland.

UMB là má»t trung tâm y tế há»c thuật thá»nh vượng kết hợp nghiên cứu y sinh tiên tiến và chÄm sóc bá»nh nhân Äặc biá»t. Tài trợ ngoại khóa của UMB Äã Äạt tá»ng doanh thu ká»· lục 667,4 triá»u Äô la trong nÄm 2018 và má»i giảng viên theo dõi nhiá»m kỳ / nhiá»m kỳ mang lại 1,3 triá»u Äô la tài trợ nghiên cứu, trung bình, vào UMB má»i nÄm.

Äại há»c Maryland BioPark, cụm công nghá» sinh há»c lá»n nhất của Baltimore, thúc Äẩy thÆ°Æ¡ng mại hóa các loại thuá»c, phÆ°Æ¡ng pháp Äiá»u trá» và thiết bá» má»i, mang lại cho 1.000 nhà khoa há»c và doanh nhân không gian Äá» tạo ra và hợp tác.

112142_pexels-photo-1595391.jpeg

Sứ má»nh

Äá» cải thiá»n tình trạng của con ngÆ°á»i và phục vụ lợi ích cá»ng Äá»ng của Maryland và toàn xã há»i thông qua giáo dục, nghiên cứu, chÄm sóc lâm sàng và dá»ch vụ.

Tầm nhìn

TrÆ°á»ng sẽ trá» thành má»t tá» chức Æ°u viá»t trong các nhiá»m vụ giáo dục các chuyên gia, thá»±c hiá»n nghiên cứu giải quyết các vấn Äá» trong thế giá»i thá»±c ảnh hÆ°á»ng Äến tình trạng con ngÆ°á»i, chÄm sóc lâm sàng và thá»±c hành tuyá»t vá»i, và phục vụ công chúng vá»i sá»± cá»ng hiến Äá» cải thiá»n sức khá»e, công lý, và lợi ích công cá»ng. TrÆ°á»ng sẽ trá» thành má»t nhà lãnh Äạo kinh tế thá»ng trá» của khu vá»±c thông qua Äá»i má»i, tinh thần kinh doanh, từ thiá»n, và làm viá»c nhóm liên ngành và phiên dá»ch. TrÆ°á»ng sẽ má» rá»ng phạm vi vá»i các sáng kiến Äá»a phÆ°Æ¡ng và toàn cầu, giúp thay Äá»i tích cá»±c cuá»c sá»ng và ná»n kinh tế của chúng ta. TrÆ°á»ng Äại há»c sẽ là ngá»n hải ÄÄng cho thế giá»i nhÆ° má»t môi trÆ°á»ng Äá» há»c há»i và khám phá rất Äa dạng và bao gá»m. Trụ cá»t chuyên nghiá»p của trÆ°á»ng Äại há»c là vÄn minh, trách nhiá»m, minh bạch và hiá»u quả. TrÆ°á»ng sẽ là má»t cá»ng Äá»ng sôi Äá»ng, nÆ¡i sinh viên, giảng viên, nhân viên, du khách và hàng xóm tham gia vào trí tuá», vÄn hóa và xã há»i.112497_14731-20190320-185317-UMDGrid-e1544466529575.jpg

Địa điểm

Baltimore

Address
West Lexington Street,620
21201 Baltimore, Maryland, Hoa Kỳ