University of Maryland College Park

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Lấy cảm hứng từ giáo dục kinh doanh

Trong ná»n kinh tế toàn cầu, thành công của doanh nghiá»p Äòi há»i kiến ââthức và kỹ nÄng không có gì thiếu cảm hứng.

Tại Robert H. Smith School of Business tại Äại há»c Maryland , truyá»n cảm hứng cho giáo dục kinh doanh là hoạt Äá»ng kinh doanh của chúng tôi. Giảng viên của chúng tôi là Äẳng cấp thế giá»i. Nghiên cứu của chúng tôi là cắt cạnh. Há»c tập của chúng tôi là trải nghiá»m và bắt nguá»n từ thế giá»i thá»±c. Và sinh viên của chúng tôi há»c cách suy nghÄ© nhÆ° các doanh nhân.

Má»t trong 12 trÆ°á»ng cao Äẳng và trÆ°á»ng há»c tại Äại há»c Maryland á» College Park, trÆ°á»ng Smith Äược kết ná»i vào mạng lÆ°á»i kinh doanh, chính phủ, phi lợi nhuận và chuyên nghiá»p của Washington, DC, metroplex.

Cá»ng Äá»ng há»c giả và các há»c viên của chúng tôi ủng há» sâu sắc viá»c há»c tập trong khi trang bá» cho sinh viên Äá» thành công trong má»t thá» trÆ°á»ng thÆ°á»ng gây tranh cãi.

Nhiá»u chÆ°Æ¡ng trình, chứng chá» và bằng cấp của chúng tôi Äược thiết kế Äá» chuẩn bá» cho các chuyên gia làm viá»c Äạt Äược ná»n tảng kinh tế thế giá»i thông minh, vá»i công nghá» và cạnh tranh toàn cầu Äẩy nhanh tá»c Äá» thay Äá»i.

Äá» làm Äược Äiá»u Äó, chúng tôi cung cấp chÆ°Æ¡ng trình thạc sÄ©, tiến sÄ©, thạc sÄ© chuyên ngành, bán thá»i gian, trá»±c tuyến và Äiá»u hành MBA.

Ná»n kinh tế thế giá»i là thông lượng. Công nghá» và cạnh tranh toàn cầu Äang Äẩy nhanh tá»c Äá» thay Äá»i. Các doanh nhân Äang làm viá»c không ngừng Äá» tìm ra những ý tÆ°á»ng lá»n tiếp theo và ÄÆ°a há» ra thá» trÆ°á»ng và má» rá»ng quy mô. TÆ°Æ¡ng lai là không chắc chắn nhÆ°ng Äầy cÆ¡ há»i vô biên.

Bảng xếp hạng

  • ChÆ°Æ¡ng trình tài chính sá» 2 (Financial Times, 2018)
  • ChÆ°Æ¡ng trình MBA Äiá»u hành sá» 7, Hoa Kỳ (The Economist, 2018)
  • ChÆ°Æ¡ng trình MBA trá»±c tuyến sá» 9 (USNews
  • Sá» 9 toàn thá»i gian MBA sinh viên hài lòng, Hoa Kỳ (Bloomberg Businessweek, 2016)
  • ChÆ°Æ¡ng trình Tiến sÄ© sá» 11, thế giá»i (Financial Times, 2014)
  • ChÆ°Æ¡ng trình MBA bán thá»i gian sá» 15, US (USNews
  • ChÆ°Æ¡ng trình cá»­ nhân sá» 21, Hoa Kỳ (USNews
  • ChÆ°Æ¡ng trình MBA toàn thá»i gian sá» 27, US (Financial Times, 2018)
  • Nghiên cứu sá» 16, thế giá»i (Financial Times, 2018)

Tính liêm chính trong há»c thuật

Tại Smith, chúng tôi chia sẻ má»t cam kết chung Äá» "làm Äúng, Äúng cách." Chúng tôi hy vá»ng rằng há»c sinh sẽ hành xá»­ vá»i tính toàn vẹn, Äặc biá»t là vì nó liên quan Äến thành tích há»c tập của há», và giữ chúng chá»u trách nhiá»m vá» vi phạm. Äiá»u này không chá» mang lại lợi ích cho sinh viên của chúng tôi bây giá» - má»t ngày nào Äó sẽ mang lại lợi ích cho sá»± nghiá»p, công ty và cá»ng Äá»ng của há».

VÄn phòng của Dean cam kết tạo ra và thúc Äẩy má»t ná»n vÄn hóa toàn vẹn tại Smith. Chúng tôi há» trợ và thá»±c thi các nguyên tắc vá» tính toàn vẹn há»c tập Äược quy Äá»nh bá»i VÄn phòng Ứng xá»­ Sinh viên của Äại há»c Maryland. Sinh viên Smith tuân theo Cam kết danh dá»± của Äại há»c Maryland:

âTôi cam kết tôn vinh tôi rằng tôi Äã không ÄÆ°a ra hoặc nhận bất kỳ há» trợ trái phép nào trong bài tập / bài kiá»m tra nàyâ.

Địa điểm

Công viên đại học

University of Maryland, Robert H. Smith School of Business

Address
Robert H. Smith School of Business, University of Maryland, College Park,
Công viên đại học, Maryland, Hoa Kỳ
Điện thoại
+1 301-405-2189