Milken Institute School of Public Health - The George Washington University

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Là trường y tế công cộng duy nhất ở thủ đô của quốc gia và hiện đang xếp hạng # 12 trong danh sách các trường Sau đại học về Y tế công cộng tốt nhất của US News và World Report.

Trường Y tế Công cộng thuộc Viện Milken và các chương trình của trường có sự công nhận đầy đủ từ Hội đồng Giáo dục Sức khỏe Cộng đồng. Chương trình quản lý dịch vụ y tế được công nhận hoàn toàn bởi Ủy ban Kiểm định Giáo dục Quản lý Chăm sóc Sức khỏe. Các tổ chức nhận được các chứng nhận này phải trải qua một quá trình xem xét nghiêm ngặt nhằm đánh giá chất lượng giảng dạy, chương trình giảng dạy, nghiên cứu, kinh nghiệm của sinh viên và sự thành công của sinh viên tốt nghiệp trên thị trường việc làm. Ngoài ra, một số cơ hội việc làm chỉ dành cho sinh viên tốt nghiệp từ các trường và chương trình được công nhận. Milken Institute School of Public Health cũng là thành viên của Hiệp hội các trường học và chương trình y tế công cộng và Hiệp hội y tế công cộng Hoa Kỳ.

Địa điểm

Washington

Address
New Hampshire Avenue Northwest,950
20052 Washington, Quận Columbia, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn