Loyola University Maryland

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Vá» Loyola

Loyola University Maryland là má»t Dòng Tên, Äại há»c Công giáo cam kết vá»i các truyá»n thá»ng giáo dục và tinh thần của Hiá»p há»i Jesus và sá»± phát triá»n của toàn thá» con ngÆ°á»i. Theo Äó, TrÆ°á»ng truyá»n cảm hứng cho sinh viên há»c há»i, lãnh Äạo và phục vụ trong má»t thế giá»i Äa dạng và thay Äá»i.

Tại Loyola, những lý tÆ°á»ng Äã hÆ°á»ng dẫn các trÆ°á»ng Äại há»c Dòng Tên trong gần 500 nÄm xuất sắc vá» há»c thuật, cura cá nhân , dá»ch vụ, công bằng, Äa dạng và liêm chính giữa những ngÆ°á»i khác, tiếp tục hun Äúc những kinh nghiá»m há»c thuật, xã há»i và tâm linh mà chúng tôi cung cấp cho sinh viên của chúng tôi, các chÆ°Æ¡ng trình chúng tôi theo Äuá»i và các má»i quan há» chúng tôi xây dá»±ng vá»i các cá»ng Äá»ng xung quanh chúng tôi.

110784_rsz_adobestock_61764258.jpg

Nhiá»m vụ Loyola

Loyola tìm cách chuẩn bá» cho sinh viên á» cả cấp Äại há»c và sau Äại há»c cho cuá»c sá»ng của dá»ch vụ và lãnh Äạo chuyên nghiá»p có ý nghÄ©a. Tại Loyola, Äiá»u này có nghÄ©a là chÆ°Æ¡ng trình giảng dạy nghiêm ngặt và kỳ vá»ng của giảng viên rất cao. Há»c sinh Äược thá»­ thách Äá» hiá»u các khía cạnh Äạo Äức của cuá»c sá»ng cá nhân và nghá» nghiá»p và kiá»m tra các giá trá», thái Äá» và niá»m tin của chính há».

Ngoài các khóa há»c hàn lâm, sứ má»nh Dòng Tên Äược há» trợ thông qua nhiá»u chÆ°Æ¡ng trình và sá»± kiá»n Äược tài trợ bá»i các khoa khác nhau của Äại há»c.

Tầm nhìn chiến lược

Ná»n giáo dục của những ngÆ°á»i Äàn ông và phụ nữ từ bi và nÄng lá»±c thấm nhuần mong muá»n tìm kiếm má»i thứ vinh quang lá»n hÆ¡n của Thiên Chúa, Äại diá»n cho khát vá»ng bá»n bá» của Loyola University Maryland . Lý tÆ°á»ng Äó, lần Äầu tiên Äược làm sáng tá» bá»i Thánh Ignatius Loyola, ngÆ°á»i sáng lập Hiá»p há»i Jesus và Äặt tên cho trÆ°á»ng Äại há»c của chúng tôi, tiếp tục hÆ°á»ng dẫn Loyola khi nó cá» gắng dẫn dắt sinh viên, giảng viên, nhân viên, cá»±u sinh viên và bạn bè tiến tá»i lá»i hứa của má»t cuá»c kiá»m tra cuá»c sá»ng của sá»± phân biá»t trí tuá», xã há»i và tinh thần.

Theo Äuá»i những mục tiêu này, Loyola khẳng Äá»nh má»t tầm nhìn táo bạo, mà TrÆ°á»ng sẽ Äạt Äược bằng cách cung cấp cho sinh viên Äại há»c má»t ná»n giáo dục tá»± do làm thay Äá»i há», Äảm bảo há» Äặt giá trá» cao nhất vào Äá»i sá»ng trí tuá» và giúp há» hiá»u Äược sá»± lãnh Äạo và dá»ch vụ cho thế giá»i Äược kết ná»i mật thiết. TÆ°Æ¡ng tá»± nhÆ° vậy, Loyola sẽ là má»t nhà lãnh Äạo Äược công nhận trong giáo dục sau Äại há»c, cung cấp các chÆ°Æ¡ng trình Äáp ứng nhu cầu của cá»ng Äá»ng chuyên nghiá»p và há»c thuật mà nó phục vụ, truyá»n cảm hứng cho sinh viên sau Äại há»c của mình Äá» lãnh Äạo và truyá»n Äạt cho há» kiến thức phục vụ cho thế giá»i rá»ng lá»n hÆ¡n xác Äá»nh biá»n pháp trách nhiá»m nghá» nghiá»p của há» Äược hiá»u Äầy Äủ.

Trong tất cả những Äiá»u này, Loyola sẽ luôn Äá» tâm Äến giá»i luật Dòng Tên rằng mục Äích của tất cả giáo dục cuá»i cùng là sá»± ghen tá» của tinh thần con ngÆ°á»i.110787_rsz_adobestock_206335315.jpg

Địa điểm

Baltimore

Address
4501 N. Charles Street Baltimore, MD 21210
Baltimore, Maryland, Hoa Kỳ