Georgia College & State University-- J. Whitney Bunting School of Business

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Georgia College & State University, thông qua J. Trường Bunting Whitney kinh doanh, là quốc gia được công nhận và là một thành viên của AACSB quốc tế, Hiệp hội các Trường Cao đẳng Kinh doanh . Trường Kinh doanh bao gồm bốn bộ phận: Bộ Kế toán, Vụ Kinh tế & Tài chính, Cục Công nghệ thông tin & Marketing, và Cục Quản lý. Nhiệm vụ của Trường J. Whitney Bunting Kinh doanh là để thúc đẩy sự phát triển của các chuyên gia kinh doanh có khả năng công dân có trách nhiệm căn cứ vào kiến thức và các giá trị của một nền giáo dục nghệ thuật tự do.

Địa điểm

Millsgeville

Address
Millsgeville, Georgia, Hoa Kỳ