Arizona State University - Thunderbird School of Management

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Trong hÆ¡n 70 nÄm, Thunderbird Äã phát triá»n các nhà lãnh Äạo vá»i tÆ° duy toàn cầu, kỹ nÄng kinh doanh và trách nhiá»m xã há»i cần thiết Äá» tạo ra giá trá» thá»±c sá»±, bá»n vững cho các tá» chức, cá»ng Äá»ng và thế giá»i của há».

Dành riêng cho viá»c chuẩn bá» cho sinh viên trá» thành những nhà lãnh Äạo toàn cầu và những công dân toàn cầu tận tụy, Thunderbird là trÆ°á»ng kinh doanh tá»t nghiá»p Äầu tiên áp dụng Lá»i thá» danh dá»± chuyên nghiá»p chính thức. Thunderbird Äược tìm kiếm bá»i các sinh viên tá»t nghiá»p, các chuyên gia làm viá»c và các công ty trên toàn thế giá»i Äang tìm cách Äạt Äược các kỹ nÄng lãnh Äạo mà há» cần Äá» thành công trong ná»n kinh tế toàn cầu ngày nay.

Thunderbird cung cấp má»t loạt các chÆ°Æ¡ng trình cấp bằng và chứng chá» quản lý toàn cầu cho sinh viên toàn thá»i gian, các chuyên gia làm viá»c, ngÆ°á»i há»c từ xa và các công ty. Các chÆ°Æ¡ng trình này bao gá»m các tùy chá»n Toàn thá»i gian, Trá»±c tuyến và Giáo dục Äiá»u hành giúp bạn theo Äuá»i chuyên môn trong má»t lÄ©nh vá»±c tập trung kinh doanh toàn cầu riêng biá»t Äá» tiếp tục tinh chá»nh bằng cấp của bạn và tÄng khả nÄng tiếp thá» của bạn.

Sứ má»nh

Chúng tôi giáo dục các nhà lãnh Äạo toàn cầu, những ngÆ°á»i tạo ra sá»± thá»nh vượng bá»n vững trên toàn thế giá»i.

Tầm nhìn

Chúng tôi sẽ tÄng trÆ°á»ng mạnh mẽ tác Äá»ng tích cá»±c của chúng tôi trong ná»n kinh tế thế giá»i Äang rất cần tài nÄng lãnh Äạo toàn cầu mà chúng tôi Äược thành lập Äá» cung cấp.114233_pexels-photo-1153213.jpegrawpixel.com / Pexels

Thông tin chung

Các cá»ng Äá»ng trá»±c tuyến do Thunderbird quản lý nhằm thông báo cho ngÆ°á»i dùng vá» các tin tức và sá»± kiá»n liên quan Äến Thunderbird, cÅ©ng nhÆ° thúc Äẩy thảo luận và ý thức vá» cá»ng Äá»ng giữa những ngÆ°á»i dùng.

Quản trá» viên của các cá»ng Äá»ng này có quyá»n xóa bất kỳ ná»i dung nào Äược ÄÄng:

  • Chứa thô tục.
  • Bán hoặc quảng cáo má»t sản phẩm hoặc dá»ch vụ.
  • Là bôi nhá».
  • Äược coi là không phù hợp.
  • Chia buá»n hoặc khuyến khích hoạt Äá»ng bất hợp pháp.
  • Vi phạm luật thÆ°Æ¡ng hiá»u hoặc bản quyá»n
  • Có thá» Äược coi là thÆ° rác hoặc không liên quan Äến ná»i dung chính của trang.
  • Không thá» dá»ch sang tiếng Anh bằng phần má»m dá»ch trá»±c tuyến miá»n phí.
  • Vi phạm Tuyên bá» vá» Quyá»n và Trách nhiá»m của Facebook.

Vi phạm quy tắc ứng xá»­ của há»c sinh xảy ra trên các trang xã há»i Thunderbird có thá» dẫn Äến viá»c giá»i thiá»u Äến VÄn phòng Quyá»n và Trách nhiá»m của Há»c sinh. Cảm Æ¡n bạn Äã tham gia trên trang fanpage Thunderbird và là má»t phần của cá»ng Äá»ng chúng tôi.

Lá»ch sá»­ Thunderbird

Thunderbird là má»t trong những trÆ°á»ng quản lý quá»c tế Äược xếp hạng hàng Äầu trong nhiá»u thập ká»·. Vá»i hÆ¡n 70 nÄm kinh nghiá»m, Thunderbird tiếp tục tạo ra những nhà lãnh Äạo có khả nÄng giải quyết những thách thức lá»n nhất của thế giá»i. Khi thế giá»i tiếp tục Äá»i má»i và sá»± thay Äá»i công nghá» của Cách mạng công nghiá»p lần thứ 4 thay Äá»i cách chúng ta sá»ng và làm viá»c, Thunderbird Äang phát triá»n các nhà lãnh Äạo toàn cầu nhanh nhẹn, Äạo Äức, Äược trang bá» Äá» tạo ra các doanh nghiá»p, ná»n kinh tế, vÄn hóa và môi trÆ°á»ng bá»n vững trên toàn thế giá»i cho Thế ká»· 21.

Vào ngày 8 tháng 4 nÄm 1946, TrÆ°á»ng Quản lý Toàn cầu Thunderbird (ban Äầu là Há»c viá»n Ngoại thÆ°Æ¡ng Hoa Kỳ [AIFT]) Äược thuê trên cÄn cứ không quân Glendale, Ariz. Thế chiến II, Thunderbird Field, nÆ¡i các phi công từ khắp nÆ¡i trên thế giá»i Äến Äá» Äào tạo trong thá»i chiến. TÆ°á»ng Barton Kyle Yount có Äược sân bay vá»i mục Äích rõ ràng là phát triá»n má»t trÆ°á»ng tập trung hoàn toàn vào thÆ°Æ¡ng mại quá»c tế và quan há» toàn cầu. TÆ°á»ng Yount Äược má»nh danh là chủ tá»ch Äầu tiên của Thunderbird, và Äã thiết lập má»t tầm nhìn cho ngôi trÆ°á»ng còn tá»n tại ngày nay, Äược xây dá»±ng dá»±a trên cụm từ do giảng viên ban Äầu là Tiến sÄ© William Lyussy Schurz, nhóm Biên giá»i thÆ°á»ng xuyên lui tá»i bá»i những ngÆ°á»i lính hiếm khi cần Äến lính. Giáo dục các nhà lãnh Äạo toàn cầu, những ngÆ°á»i tạo ra sá»± thá»nh vượng bá»n vững trên toàn thế giá»i.

Khi Aift, Thunderbird trá» thành tá» chức giáo dục Äại há»c Äầu tiên tập trung hoàn toàn vào quản lý quá»c tế bằng cách tập trung vào chÆ°Æ¡ng trình giảng dạy vá» giao tiếp Äa vÄn hóa, nghiên cứu kinh doanh khu vá»±c và Äào tạo thá»±c tế vá» các sắc thái kinh doanh toàn cầu. Thunderbird tiếp tục cung cấp giáo dục quản lý toàn cầu theo cách tÆ°Æ¡ng tá»± ngày hôm nay, vá»i các giảng viên ná»i tiếng thế giá»i, những ngÆ°á»i có nhiá»u kinh nghiá»m hành nghá» và tÆ° vấn trong tất cả các khía cạnh của kinh doanh quá»c tế.

Gia nhập Äại há»c Công lập Sáng tạo nhất Quá»c gia

Vào nÄm 2014, Thunderbird Äã trá» thành má»t ÄÆ¡n vá» Äá»c lập của Xí nghiá»p tri thức Äại há»c bang Arizona, kết hợp di sản phát triá»n kinh doanh toàn cầu trong nhiá»u thập ká»· của Thunderbird vá»i các nguá»n lá»±c má» rá»ng của ASU và vào nÄm 2018 chuyá»n Äến khuôn viên Downtown Phoenix sôi Äá»ng của ASU. Äá»ng thái này Äã mang lại sá»± quản lý bậc thầy sá» 1 thế giá»i dÆ°á»i sá»± bảo trợ của trÆ°á»ng há»c Äược xếp hạng sá» 1 của quá»c gia vá» Äá»i má»i.

Chuyá»n Äá»i Äá»

Là má»t phần của viá»c sáp nhập vá»i ASU, Thunderbird Äã chuyá»n Äá»i chÆ°Æ¡ng trình MBA của mình thành má»t Thạc sÄ© Quản lý Toàn cầu (MGM) sáng tạo, Äược xếp hạng sá» 1 bá»i Tạp chí Phá» Wall / Giáo dục Äại há»c nÄm 2019. Sinh viên hiá»n chá»n từ 15 cÆ¡ há»i tập trung và lợi ích từ sá»± kết hợp giữa lá»ch sá»­ phong phú của Thunderbird vá» Äào tạo các nhà lãnh Äạo toàn cầu vá» các kỹ nÄng nhÆ° quản lý Äa vÄn hóa, giao tiếp ngôn ngữ và Äàm phán xuyên biên giá»i và lá»ch sá»­ Äá»i má»i phong phú của ASU trong các ngành từ thiết kế sinh há»c Äến báo chí, khoa há»c vÅ© trụ Äến nhân vÄn.

Danh mục bằng cấp của chúng tôi cÅ©ng bao gá»m Thạc sÄ© lãnh Äạo toàn cầu có uy tín

Dẫn Äầu trong giáo dục Äiá»u hành

Thunderbird Executive Education mang Äến cho doanh nghiá»p toàn cầu và phát triá»n thành công lãnh Äạo toàn cầu thông qua các chÆ°Æ¡ng trình má» cho các cá nhân tìm kiếm cÆ¡ há»i phát triá»n nghá» nghiá»p và các chÆ°Æ¡ng trình tùy chá»nh cho các tá» chức toàn cầu Äang tìm kiếm giải pháp phát triá»n cá nhân cho những thách thức Äá»c Äáo của há». Äược xếp hạng trong sá» các chÆ°Æ¡ng trình giáo dục Äiá»u hành tá»t nhất thế giá»i, các dá»ch vụ sản phẩm của Thunderbird Äã Äược má» rá»ng qua nhiá»u nÄm Äá» bao gá»m tuyá»n chá»n mạnh mẽ các chÆ°Æ¡ng trình chứng chá» Äiá»u hành trá»±c tuyến, các chÆ°Æ¡ng trình liên danh quá»c tế, huấn luyá»n Äiá»u hành, v.v. Là má»t phần của viá»c sáp nhập, tất cả các chÆ°Æ¡ng trình giáo dục Äiá»u hành Äược cung cấp trên toàn doanh nghiá»p ASU sẽ Äược hợp nhất dÆ°á»i Thunderbird, má» rá»ng danh mục Äầu tÆ° và phạm vi toàn cầu của nó.

Má» rá»ng dấu chân toàn cầu của chúng tôi

Ngôi trÆ°á»ng này thÆ°á»ng Äược gá»i là má»t tiá»u bang Liên Hợp Quá»c vì có cÆ¡ thá» sinh viên toàn cầu Äa dạng và toàn diá»n. Thunderbird cÅ©ng Äược biết Äến trên toàn thế giá»i vá»i mạng lÆ°á»i cá»±u sinh viên rá»ng lá»n và gắn bó vá»i hÆ¡n 43.000 cá nhân tại gần 150 quá»c gia trên toàn cầu. Thunderbird có hÆ¡n 170 chÆ°Æ¡ng cá»±u sinh viên gặp gỡ thÆ°á»ng xuyên á» 70 quá»c gia.

Dấu ấn toàn cầu của Thunderbird cÅ©ng Äã má» rá»ng qua nhiá»u nÄm, vá»i các hoạt Äá»ng tại Geneva, Thụy SÄ©, Moscow, Nga, Dubai, UAE, Tokyo, Nhật Bản và Seoul, Hàn Quá»c. TrÆ°á»ng có kế hoạch má» rá»ng Äến hai mÆ°Æ¡i trung tâm toàn cầu vào nÄm 2025.

Địa điểm

Phượng Hoàng

Address
400 E. Van Buren Street, Suite 900
85004 Phượng Hoàng, Arizona, Hoa Kỳ

Chứng nhận

AACSB Accredited