University of Lucerne - The Department of Health Sciences and Health Policy

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

  • Để cung cấp cho các nhà khoa học và các học viên với mức cao nhất của giáo dục trong hoạt động của con người và tàn tật
  • Để phát huy những kết quả mới để tăng cường chức năng hoạt động của con người và để giảm tác động của các điều kiện y tế về cuộc sống con người
  • Để dịch nghiên cứu chiến lược về sức khỏe và giáo dục cho các cá nhân và các quần thể
  • Để thông báo cho cuộc tranh luận chính sách, phổ biến thông tin y tế, và nâng cao nhận thức về các chức năng như là một lợi ích công cộng.

Địa điểm

Lucerne

Address
University of Lucerne
Frohburgstrasse 3
P.O. Box 4466

6002 Lucerne, Lucerne, Thụy Sĩ

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp: