Stockholm School of Economics

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Má»t TrÆ°á»ng Kinh doanh Äá»c Äáo

TrÆ°á»ng Kinh tế Stockholm (SSE) là trÆ°á»ng kinh doanh hàng Äầu á» Bắc Ãu vá»i mạng lÆ°á»i cá»ng Äá»ng kinh doanh Äá»c Äáo, nguá»n tài chính tÆ° nhân và ít phụ thuá»c vào sá»± há» trợ của chính phủ. Trong hÆ¡n má»t thế ká»·, SSE Äã Äào tạo những ngÆ°á»i Äàn ông và phụ nữ tài nÄng cho các vá» trí hàng Äầu trong cá»ng Äá»ng doanh nghiá»p và khu vá»±c công.
SSE cung cấp các chÆ°Æ¡ng trình cá»­ nhân và thạc sỹ cùng vá»i các chÆ°Æ¡ng trình Tiến sÄ©, Thạc sỹ Quản trá» Kinh doanh, và ChÆ°Æ¡ng trình Quản trá» Kinh doanh. Khoảng 2.000 sinh viên Äược ÄÄng ký trong các chÆ°Æ¡ng trình á» các cấp khác nhau.

Hợp tác vá»i cá»ng Äá»ng doanh nghiá»p

SSE Äược thành lập vào nÄm 1909 thông qua sáng kiến ââcủa thế giá»i doanh nghiá»p và Äã phát triá»n trong Äá»i thoại chặt chẽ vá»i ngành công nghiá»p và xã há»i nói chung. Khi quá trình toàn cầu hoá gia tÄng và những thách thức má»i nảy sinh, má»i quan há» gần gÅ©i vá»i các nhà lãnh Äạo doanh nghiá»p, các nhà hoạch Äá»nh chính sách, các chính trá» gia và các chuyên gia Äã má» ÄÆ°á»ng cho những nghiên cứu xuất sắc. Cá»ng Äá»ng doanh nghiá»p Thụy Äiá»n và TrÆ°á»ng Äã duy trì má»i quan há» chặt chẽ. SSE hiá»n nay có hÆ¡n 100 Äá»i tác Doanh nghiá»p.

Mạng quá»c tế

SSE Äã giành Äược danh tiếng vá» sá»± xuất sắc, cả á» Thụy Äiá»n và trên toàn thế giá»i. TrÆ°á»ng hợp tác vá»i má»t sá» cÆ¡ sá» giáo dục Äại há»c hàng Äầu thế giá»i. NÄm 1999, SSE trá» thành trÆ°á»ng kinh doanh Äầu tiên á» Thu Sweden Äiá»n Äược nhận chứng chá» quá»c tế hàng Äầu thế giá»i vá» trÆ°á»ng kinh doanh, EQUIS và Äã duy trì công nhận ká» từ Äó. Äiá»u này xác nhận rằng tất cả các hoạt Äá»ng chính của SSE, giảng dạy cÅ©ng nhÆ° nghiên cứu, Äá»u có tiêu chuẩn quá»c tế cao nhất. HÆ¡n nữa, SSE là tá» chức thành viên của Cá»ng Äá»ng CEMS (Liên minh Toàn cầu vá» Quản lý Giáo dục) và PIM (Quan há» Äá»i tác trong Quản lý Quá»c tế).
SSE cÅ©ng là Äại diá»n duy nhất của Bắc Ãu trong ICEDR, má»t hiá»p há»i gá»m 25 trÆ°á»ng kinh doanh hàng Äầu (Äại há»c Harvard, MIT, Wharton và 40 trong sá» các tập Äoàn hàng Äầu của ABB, Deutsche Bank , Unilever, Ericsson Äá» cập Äến má»t vài) trên thế giá»i.

Giáo dục Äiá»u hành tại SSE

IFL Executive Education tại SSE là má»t chi nhánh của SSE cung cấp chÆ°Æ¡ng trình tuyá»n sinh má» và tùy chá»nh cho các nhân sá»± chủ chá»t trong doanh nghiá»p tÆ° nhân và hành chính công. IFL Executive Education tại SSE cung cấp các chÆ°Æ¡ng trình phát triá»n vá»i chất lượng cao nhất nhằm tÄng cÆ°á»ng sức mạnh cạnh tranh của các công ty, tá» chức, và cá nhân.

Địa điểm

Stockholm

Address
Stockholm School of Economics Sveavägen 65
Stockholm, Quận Stockholm, Thụy Điển
Điện thoại
+46-8-736 90 00

Chứng nhận

EFMD Equis Accredited