Lund University

Địa điểm

Lund

Lunds Universitet

Address
Paradisgatan 2


SE-223 50 Lund, Quận Skåne, Thụy Điển
Điện thoại
+46 46 222 00 00

Malmö

Address
Campus Malmö
Malmö, Quận Skåne, Thụy Điển

Tiếng tăm

Address
Campus Helsingborg
Universitetsplatsen 2

SE-251 08 Tiếng tăm, Quận Skåne, Thụy Điển

Các chương trình