University of Gothenburg, Department of applied IT

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Khoa Công nghệ thông tin ứng dụng cung cấp giáo dục và tiến hành nghiên cứu trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, tin học, học tập, khoa học nhận thức và truyền thông. Cả nghiên cứu và giáo dục đều được thực hiện với sự hợp tác chặt chẽ với ngành công nghiệp và khu vực công.

Bộ phận này nằm ở Campus Lindholmen, trung tâm Gothenburg.

Địa điểm

Gothenburg

Address
Department of Applied IT
Forskningsgången 6

SE-417 56 Gothenburg, Quận Västra Götaland, Thụy Điển