University Of Dodoma

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

THÀNH LẬP:

Trường Đại học Dodoma được chính thức thành lập tháng 3 năm 2007 sau khi Tổng thống nước Cộng hoà Tanzania ký kết điều lệ. Các chương trình học tập đầu tiên bắt đầu vào tháng 9 năm 2007.

Trường đại học được thiết kế theo chế độ đại học trong khuôn viên, mỗi trường sẽ được bán tự trị. Trong cấu trúc của nó, trường đại học có sáu trường cao đẳng. Đây là những:

  1. Giáo dục đại học
  2. Cao đẳng Nhân văn và Khoa học Xã hội
  3. Trường Cao đẳng Tin học và Giáo dục Ảo
  4. Cao đẳng Khoa học tự nhiên và Toán học
  5. Cao đẳng Y tế và Khoa học Đồng minh
  6. Cao đẳng Khoa học Trái đất
  7. Cao đẳng Kinh doanh và Luật

UDOM bắt đầu với bốn trường là Giáo dục, Nhân văn, Khoa học Xã hội và Tin học. Hiện nay sáu trường đại học đang hoạt động. Đây là Cao đẳng Giáo dục, Cao đẳng Nhân văn và Khoa học Xã hội, Trường Cao đẳng Tin học và Giáo dục Ảo, Trường Cao đẳng Khoa học Trái đất, Trường Cao đẳng Khoa học tự nhiên và Toán học và Trường Cao đẳng Khoa học Y tế.

58082_58043_udom.jpg

MỤC TIÊU:

Mục tiêu là, Để tăng cường sự đóng góp của nền giáo dục đại học trong việc tăng trưởng kinh tế của Tanzania, giảm đói nghèo và cải thiện phúc lợi xã hội của người dân Tanzania thông qua tăng cường tiếp cận giáo dục đại học, đổi mới công nghệ, tạo ra và áp dụng kiến ​​thức.

TẦM NHÌN:

Tầm nhìn của Đại học là trở thành một trung tâm xuất sắc cung cấp các dịch vụ đào tạo, nghiên cứu và dịch vụ công có giá trị.

SỨ MỆNH:

Sứ mệnh của Đại học là cung cấp giáo dục toàn diện, nhạy cảm về giới và chất lượng cho một bộ phận rộng lớn của dân số thông qua giảng dạy, nghiên cứu và các dịch vụ công trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và khoa học đồng nghiệp, khoa học tự nhiên, khoa học trái đất, công nghệ thông tin và truyền thông , kinh doanh, nhân văn và khoa học xã hội.

MỤC TIÊU:

Mục tiêu rộng lớn của việc thiết lập UDOM là tạo ra ở Tanzania một nơi mà kiến ​​thức sẽ được chuyển từ thế hệ này sang thế hệ khác, nơi mà thông qua các quá trình dạy và học liên quan, vốn con người trao cho kiến ​​thức và kỹ năng cho sự phát triển kinh tế của Tanzania sẽ được sản xuất và thông qua các nghiên cứu liên quan, biên giới của kiến ​​thức sẽ được tiến hành và cung cấp các giải pháp cho sự đau khổ của người dân.

Địa điểm

Thành phố Zanzibar

Address
University of Dodoma
Thành phố Zanzibar, Khu đô thị Zanzibar / Khu vực phía Tây, Tanzania

Các chương trình

Hiện tại không có chương trình để hiển thị

Vui lòng tinh chỉnh tìm kiếm ở trên, hãy kiểm tra loại phổ biến của chúng tôi dưới đây hoặc thực hiện tìm kiếm từ khóa.


... or simply by choosing your degree: