University of the Philippines (College of Business Administration)

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Các CBA được thành lập vào năm 1916, ban đầu là một trường học trong trường đại học. Nó có kể từ khi được các lãnh đạo trong giáo dục quản lý ở Việt Nam, không phải vì nó là tổ chức học thuật lâu đời nhất trong quản lý mà là vì theo đuổi tiếp tục học tập xuất sắc của mình. CBA cung cấp chương trình cấp bằng tại các đại học và cấp học. Các tiến sĩ Chương trình nhằm mục đích đào tạo những người muốn được giáo dục trong khu vực quản lý. Các tiến sĩ tốt nghiệp có khả năng tham gia vào nghiên cứu học thuật tiến bộ kiến ​​thức trong lĩnh vực quản lý. Chương trình MBA tìm cách phú cho sinh viên với các kỹ năng quản lý tiên tiến trong khi chương trình MS Tài chính cho thấy nhiều học sinh tới một loạt các khóa học mà cuộc đình công một sự cân bằng giữa lý thuyết tài chính và thực hành. Chương trình giải thưởng học Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh độ (BSBA) và Quản trị Kinh doanh và Kế toán (BSBAA). Khoa thành viên người dạy trong các chương trình này cũng tích cực tham gia vào nghiên cứu biên giới học thuật. Điều này là phù hợp với lực đẩy của trường đại học đạt mức cao nhất của học tập xuất sắc và vai trò của CBA như là một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực giáo dục quản lý.

Địa điểm

thành phố Quezon

Address
College of Business Administration,
University of the Phils., Diliman

thành phố Quezon, Thủ đô Manila, Philippines

Các chương trình