University of London Institute in Paris

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Nhiệm vụ Nhiệm vụ của các trường Đại học của Viện London ở Paris (ULIP) là thúc đẩy việc nghiên cứu các nền văn hóa, ngôn ngữ và văn học của Paris và nước Pháp. Nền Viện được thành lập vào Đại học London vào năm 1969 và nằm bên cạnh Trường Cao học như là một Viện Trung ương của các trường Đại học. Nó hiện đang được tái định vị chính nó như là một trung tâm nghiên cứu quốc tế, đại học và sau đại học giảng dạy tại Học Pháp. Về vấn đề này nó đang làm việc chặt chẽ với Royal Holloway và Queen Mary, University of London là thành viên của một Consortium thành lập với các trường đại học Trung vào năm 2004 để tạo ra lợi ích lẫn nhau trong một số lĩnh vực hoạt động học tập và hỗ trợ. Cơ hội Bình đẳng Trữ Đại học London đã được thành lập để cung cấp giáo dục trên cơ sở của công đức ở trên và không phân biệt dân tộc, tín ngưỡng hay niềm tin chính trị và là trường đại học đầu tiên ở Vương quốc Anh thừa nhận phụ nữ đến mức độ của nó. Các trường Đại học của Viện London ở Paris (sau đây gọi là ULIP) tự hào tiếp tục truyền thống này, và cam kết thực hiện bình đẳng về cơ hội việc làm, tuyển sinh và giảng dạy, học tập và các hoạt động nghiên cứu. ULIP cam kết để đảm bảo rằng: Tất cả các nhân viên, sinh viên, người xin việc làm hoặc học tập, visistors và những người khác có tiếp xúc với ULIP được đối xử công bằng và có sự bình đẳng về cơ hội, không phân biệt chủng tộc, quốc tịch, nguồn gốc dân tộc, giới tính, tuổi tác, tình trạng hôn nhân của cha mẹ, người phụ thuộc, khuyết tật , định hướng giới tính, tôn giáo, chính kiến ​​hay nguồn gốc xã hội. Cả hai nhân viên hiện có và sinh viên, cũng như xin việc làm hoặc nhập học, được đối xử công bằng, cá nhân được đánh giá chỉ dựa trên năng lực và bằng cách tham khảo các kỹ năng, năng lực, trình độ, năng lực và tiềm năng của họ. Giảng dạy, học tập và nghiên cứu là tự do khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử và liên tục cung cấp sự bình đẳng về cơ hội. Nó tạo ra một dương, khí quyển, bao gồm, dựa trên sự tôn trọng sự đa dạng trong ULIP phù hợp với tất cả các quy định như quy định trong luật pháp thúc đẩy bình đẳng về cơ hội.

Địa điểm

Paris

University of London Institute in Paris

Address
University of London Institute in Paris
9-11 rue de Constantine


75340 Paris, Île-de-Pháp, Pháp
Điện thoại
+33 1 44 11 73 83

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Các chương trình

Hiện tại không có chương trình để hiển thị

Vui lòng tinh chỉnh tìm kiếm ở trên, hãy kiểm tra loại phổ biến của chúng tôi dưới đây hoặc thực hiện tìm kiếm từ khóa.


... or simply by choosing your degree: