ICD International Business School

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

ICD International Business School là chia sẻ của Tập đoàn IGS, leadin g educatio n g r hoặc p i n F Rance e r ep r esentin g hơn 66.000 g r Adua t es, 13.200 ts stude mỗi y tai 140 p r ogram s i n e r khăn f t s lĩnh vực: Kinh doanh, Compu t e r Khoa học, Huma n r R Essou Quản lý này s R ea l t e Esta, Báo chí, Financ e và Chiến lược.

Trân trọng 1980 , IC D ha s bee n d ev elopin g có ý nghĩa về việc kinh doanh , Busines s D elopmen t a d Mar king.

Ba giá trị cốt lõi

Chủ nghĩa nhân văn , tinh thần kinh doanh chuyên nghiệp .

Học sinh của trường đại học và các sinh viên của chúng tôi đã tìm hiểu về các ngành nhân văn - nghiên cứu về nhân văn - nghiên cứu về nghiên cứu . Dedica t e d w orkshop s a d Cultura l con f e r in r e d e rs w ith th e, Cultura l Partners wit h th e Com m itte ry, a abundan ce o f Associate li e w ork, a w ee k o f Cultur al di v ersit y hoạt động, a w e e k o f bền vững e của elopmen t hoạt động, một manda t hoặc y Arts, Cultu r e d của đơn vị Thể thao, Mà t mỗi người là một giáo dục và giáo dục của tôi Trường học IG, Trường học, đó là e w eh th e w ire n t nghệ thuật p r odations, a nd o f th e Dynamic Cultura l li f e tha t khuyến khích sinh viên s t o u r th e d o f nhân văn, lear n "goo d tiến hành" nguyên tắc s an d ev elo p a s e o f mana n r elationship s an d t oleranc e kéo a r d s khác.

Định hướng thực hành và kỹ năng

W o e r z e Gani đã wid thứ bậc o f t Taug đua s h vi một p r acti v e s năm hộp d b y đ x v e ecuti spea k ers. W e Acti v e y Khuyến khích hoặc R e tt o n th e Rủi ro, b e c ăn, một d t o be e nt

R esea RC h an d T mỗi người

O v e r 10 0 p r o f bùng nổ s o f f e r hay r sinh viên của một n trọ o v ati v e học e n vi r onment, r e flectin g thei r Academi c đ x cellenc e năm thực tế kn o wledg e o f kinh doanh.

Chào mừng đến với lợi thế Paris

Pari s s a n ex citin g loc e i n whic h t o b e a busines s student. W e n y o u stud y i n Par y s or learnin g e xperienc e r e s s far b ey on the th class r oom. Bạn có thể nghe thấy tiếng nói của mình trong busines s d ev elopme n t i n E u r ope, an d .

Quốc tếngười quản lý của Busines s peopl e f r o r o n th e toàn cầu a d ha s a traditio n o f tra n d ing g di v ersit y . 25 % o f businesse s a n d y o n o n y o u r 20% a n d e r a n d e r a n d e C o n e r o m e r 16 0 quốc gia. P arisian s re p re c o r t f e o rt y y o u r th e y o u r th e y o u r th e w o rld o f th e o n t Fuel s thei r inn o v ati v e business p r ojects. A b r e n t a t e n t a n d a n d g e n d o f e n d y y vi r en ty n t t o kic k -bắt đầu ca r eers o f futu r e i n t i n g a tio nal busines s d ev elopers.

Địa điểm

Paris

Address
Campus ICD Paris 12, rue Alexandre Parodi
75010 Paris, Île-de-Pháp, Pháp

Thành phố

Address
Thành phố, Nhân dịp, Pháp

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn