Nilai University

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Quyền sở hữu

Tầm nhìn của chúng tôi

Sứ mệnh của chúng tôi

Các cột mốc

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh

Xem các chương trình Thạc sĩ » Nhìn BScs - HealthcareStudies » Nhìn BBA » Nhìn BA » Nhìn BScs - Bachelor » Nhìn PhD » Nhìn Cử nhân » Nhìn MBA »

Các chương trình
Video

Nilai University Corporate Video (Official)