Latvia University of Life Sciences and Technologies

Địa điểm

Lươn

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Address
Latvia University of Life Sciences and Technologies,
2 Liela Street

LV-3001 Lươn, Latvia
Điện thoại
+371 63 022 584

Thư viện ảnh

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.