University of Haifa, International School

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

  1. Sự phát triển của trẻ
  2. Khảo cổ học
  3. Thống kê
  1. Khoa học địa chất biển (ThS)

Địa điểm

Haifa

Haifa University

Address
Mount Carmel, 199 Abba Hushi Blvd. Haifa
3498838 Haifa, Quận Haifa, Israel
Điện thoại
+972-4-824-9417