Space Under

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Theo Space SpaceUnder đang tập trung vào các ngã tư giữa kiến ​​trúc và nghệ thuật. Một đa nền tảng quốc tế đối phó với cách tiếp cận lý thuyết và thực tế đặt câu hỏi về vai trò của kiến ​​trúc ngày nay. Thông qua các bài báo, các cuộc phỏng vấn, công ước, các dự án và các cuộc hội thảo, SpaceUnder nhằm tái định nghĩa và ngữ cảnh giới hạn của kiến ​​trúc và kết nối của nó với các ngành sáng tạo khác. Không gian tổ chức Theo công ước đa văn hóa, hội thảo, và các dự án hợp tác quốc tế để giải quyết và củng cố những điểm rất giao nhau giữa các lĩnh vực sáng tạo. Tập trung vào những ngành và nghiên cứu, các chuyên gia khác nhau, từ nền chuyên nghiệp khác nhau được mời cộng tác.

Địa điểm

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp: