Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Hungary 2020

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Hungary. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Hungary. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp....

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Hungary. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Hungary. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Đọc thêm

Tìm trường đại học ở Hungary và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu Hungary và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Hungary: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc ít hơn

Trường

Eötvös Loránd University (ELTE) - in terms of student and staff number, quality of education and research, and its international relations - is a prestigious institution of public higher education in ... Đọc thêm

Eötvös Loránd University (ELTE) - in terms of student and staff number, quality of education and research, and its international relations - is a prestigious institution of public higher education in Hungary, operating continuously since its inception in 1635. As a top-ranked research university in Hungary, it is the most popular higher education institution among applicants as well as alma mater of five Nobel laureates and leading figures in technology, public policy, and culture in Hungary. Đọc ít hơn
Quận V. , Szombathely , Budapest + 2 Hơn Ít hơn

Get an excellent theoretical education as well as the opportunity to work with European top research facilities and leading business partners. The education includes an internship in which students, t ... Đọc thêm

Get an excellent theoretical education as well as the opportunity to work with European top research facilities and leading business partners. The education includes an internship in which students, teachers, and our business partners develop a project for your Master's thesis. Đọc ít hơn
Budapest , Đặc biệt , Paris , Berlin , London , Trento , Eindhoven , Madrid , Stockholm , Rennes , Turku , Rumani , Bologna , Đẹp , Milan + 14 Hơn Ít hơn

The University of Veterinary Medicine Budapest is the only veterinary school in Hungary.

The University of Veterinary Medicine Budapest is the only veterinary school in Hungary. Đọc ít hơn

Central European University's School of Public Policy is a global institution with students from almost 50 countries. It offers academic programs that support students to develop the skills they will ... Đọc thêm

Central European University's School of Public Policy is a global institution with students from almost 50 countries. It offers academic programs that support students to develop the skills they will need to identify, define, and address compelling and emerging public policy problems. Đọc ít hơn

Institute of Advanced Design Studies (ADES) là một trường độc lập về thiết kế cung cấp các chương trình nghiên cứu về tính bền vững cho sinh viên sau đại học và các chuyên gia. Các chương trình của ch ... Đọc thêm

Institute of Advanced Design Studies (ADES) là một trường độc lập về thiết kế cung cấp các chương trình nghiên cứu về tính bền vững cho sinh viên sau đại học và các chuyên gia. Các chương trình của chúng tôi dựa trên cách tiếp cận liên ngành đến tính bền vững và chúng tôi chấp nhận sinh viên từ tất cả các nền tảng. Đọc ít hơn

Các ch??ng trình b?ng kép c?a chúng tôi k?t h?p giáo d?c k? thu?t tuy?t v?i v?i ?ào t?o v? ??i m?i và tinh th?n kinh doanh c?ng nh? th?c t?p t?i các công ty, ??i tác công nghi?p và thành ph? trên kh?p ... Đọc thêm

Các ch??ng trình b?ng kép c?a chúng tôi k?t h?p giáo d?c k? thu?t tuy?t v?i v?i ?ào t?o v? ??i m?i và tinh th?n kinh doanh c?ng nh? th?c t?p t?i các công ty, ??i tác công nghi?p và thành ph? trên kh?p châu Âu. Đọc ít hơn
Stockholm , Helsinki , Budapest , Eindhoven , Barcelona + 4 Hơn Ít hơn

McDaniel College Budapest Campus ???c ??ng ký t?i Hungary nh? m?t t? ch?c giáo d?c ??i h?c n??c ngoài d??i s? cho phép c?a B? tr??ng B? Giáo d?c Hungary. ??i v?i sinh viên ??nh h??ng ngh? thu?t t? do, ... Đọc thêm

McDaniel College Budapest Campus ???c ??ng ký t?i Hungary nh? m?t t? ch?c giáo d?c ??i h?c n??c ngoài d??i s? cho phép c?a B? tr??ng B? Giáo d?c Hungary. ??i v?i sinh viên ??nh h??ng ngh? thu?t t? do, nó cung c?p m?t ch??ng trình ??i h?c b?n n?m tiêu chu?n c?a M? ? Hungary v?i b?ng C? nhân Ngh? thu?t, có giá tr? cho Hoa K? và EU. Đọc ít hơn

Avicenna International College (AIC) là m?t h?c vi?n giáo d?c ??c l?p ???c thành l?p n?m 1995 t?i Budapest, Hungary. T? n?m 1995, AIC ?ã phát tri?n thành m?t nhà cung c?p giáo d?c ch?t l??ng n?i ti?ng ... Đọc thêm

Avicenna International College (AIC) là m?t h?c vi?n giáo d?c ??c l?p ???c thành l?p n?m 1995 t?i Budapest, Hungary. T? n?m 1995, AIC ?ã phát tri?n thành m?t nhà cung c?p giáo d?c ch?t l??ng n?i ti?ng ? châu Âu. Đọc ít hơn

I welcome you at the University of Dunaújváros, where we are proud that our students are not just codes in the Neptun-system, but they are the members of a family where people help and take care of ea ... Đọc thêm

I welcome you at the University of Dunaújváros, where we are proud that our students are not just codes in the Neptun-system, but they are the members of a family where people help and take care of each other. This principle guided us to create the programme which focuses on the success of the students, called HASIT. Đọc ít hơn

The AMIR Master program focuses on the raw material value chain, with particular emphasis on recycling.

The AMIR Master program focuses on the raw material value chain, with particular emphasis on recycling. Đọc ít hơn
Bêlarut , Lisbon , Darmstadt , Liège , Madrid , Miskolc + 5 Hơn Ít hơn

??i h?c Heriot-Watt (HWU) cung c?p các khái ni?m c? b?n v? h? th?ng thông minh trong h?c k? ??u tiên, cung c?p các khóa h?c t? m?t ch??ng trình ???c trao t?ng Nhãn ch?t l??ng Eurotraining. Công vi?c t ... Đọc thêm

??i h?c Heriot-Watt (HWU) cung c?p các khái ni?m c? b?n v? h? th?ng thông minh trong h?c k? ??u tiên, cung c?p các khóa h?c t? m?t ch??ng trình ???c trao t?ng Nhãn ch?t l??ng Eurotraining. Công vi?c th?c t? s? di?n ra trong phòng s?ch ?? h?c sinh h?c và th?c hành quang kh?c, m?t quá trình c? b?n trong ch? t?o vi mô ?? s?n xu?t MEMS và c?m bi?n. Các phòng thí nghi?m khác nh? gia công laser và in 3D s? ???c s? d?ng ?? h? tr? nghiên c?u các ph??ng pháp thay th? cho vi?c s?n xu?t các h? th?ng thông minh. Đọc ít hơn
Edinburgh , Kongsberg , Budapest + 2 Hơn Ít hơn

Vi?c thành l?p University of Pécs l?n ??u tiên ???c kh?i x??ng b?i Vua Louis ??i ?? vào n?m 1367. Ngày nay, University of Pécs là m?t trong nh?ng t? ch?c có uy tín nh?t trong c? n??c, n?i có m??i khoa ... Đọc thêm

Vi?c thành l?p University of Pécs l?n ??u tiên ???c kh?i x??ng b?i Vua Louis ??i ?? vào n?m 1367. Ngày nay, University of Pécs là m?t trong nh?ng t? ch?c có uy tín nh?t trong c? n??c, n?i có m??i khoa, bao g?m toàn b? giáo d?c ??i h?c cung c?p ch?t l??ng cao, ?ào t?o toàn di?n. Ngoài các ho?t ??ng giáo d?c và nghiên c?u, ?i?u tr? y t? là m?t ho?t ??ng quan tr?ng c?a chúng ta; Trung tâm lâm sàng ch?m sóc không ch? c?a b?nh nhân ngo?i trú c?a khu v?c và b?nh nhân, mà ? nhi?u khu v?c có nhi?m v? c?p qu?c gia. Đọc ít hơn

ZOE Talent Solutions is a global training and consulting firm that has been serving leading businesses in many countries. We specialise in capacity building and talent development solutions for indivi ... Đọc thêm

ZOE Talent Solutions is a global training and consulting firm that has been serving leading businesses in many countries. We specialise in capacity building and talent development solutions for individuals and organisations, through our highly customised courses and training sessions, in a wide array of disciplines. Đọc ít hơn
Singapore , Dubai , Almaty , Kuala Lumpur , Mumbai , Maldives trực tuyến , Accra , Cairo , Cape Town , Nairobi , Amsterdam , Athens , Bratislava , Budapest , Geneva , Istanbul , London , Lisbon , Manchester , Paris , Prague , Vienna , Abu Dhabi , Amman , Doha , Riyadh , Houston , Toronto + 27 Hơn Ít hơn

The University of Szeged (SZTE) with a history dating back to 1581, is located in the sunniest city of Hungary attracting thousands of young people due to its lively, urban lifestyle and colorful fest ... Đọc thêm

The University of Szeged (SZTE) with a history dating back to 1581, is located in the sunniest city of Hungary attracting thousands of young people due to its lively, urban lifestyle and colorful festivals. Considering international rankings SZTE usually appears around the outstanding 550th position globally, and in 2017 it was ranked the best Hungarian university (QS). Đọc ít hơn

The Faculty of Social Sciences and International Relations has been rated to be the country’s leading university institution for study of the social science. The staff’s outstanding teaching quality a ... Đọc thêm

The Faculty of Social Sciences and International Relations has been rated to be the country’s leading university institution for study of the social science. The staff’s outstanding teaching quality and the innovation of its research account for its academic reputation. Đọc ít hơn

The Center for International Legal Studies - CILS/the Center - is a non-profit law research, training, and teaching institute, established and operating as a public interest society under Austrian law ... Đọc thêm

The Center for International Legal Studies - CILS/the Center - is a non-profit law research, training, and teaching institute, established and operating as a public interest society under Austrian law. Its international headquarters have been in Salzburg, Austria since 1976. Its essential purpose is to promote and disseminate knowledge among members of the international legal community. Đọc ít hơn
Salzburg , Budapest , Warsaw , Thượng Hải + 3 Hơn Ít hơn

Ti?n thân h?p pháp c?a ??i h?c c?a chúng tôi là H?c vi?n Th?n h?c C?i cách Budapest, ???c thành l?p n?m 1855 và ???c Qu?c h?i Hungary c?p t? cách ??i h?c n?m 1900. N?m 1993, ??i h?i ??ng c?a Giáo h?i ... Đọc thêm

Ti?n thân h?p pháp c?a ??i h?c c?a chúng tôi là H?c vi?n Th?n h?c C?i cách Budapest, ???c thành l?p n?m 1855 và ???c Qu?c h?i Hungary c?p t? cách ??i h?c n?m 1900. N?m 1993, ??i h?i ??ng c?a Giáo h?i C?i cách Hungary ?ã quy?t ??nh thành l?p ??i h?c ?a khoa, và quy?t ??nh này ?ã ???c phê duy?t sau ?ó vào n?m 21 tháng 9 b?i Qu?c h?i C?ng hòa Hungary. Thông qua vi?c thành l?p ??i h?c Károli Gáspár, Nhà th? C?i cách Hungary ?ã hoàn thành m?c tiêu c?a nh?ng ng??i ?i tr??c. ??i h?c c?a chúng tôi, theo tinh th?n c?a nhà khoa h?c v? tr?, nh?m m?c ?ích nâng cao v? th? c?a không ch? Giáo h?i, mà c? qu?c gia, thông qua công vi?c giáo d?c, gi?ng d?y và h?c thu?t. Đọc ít hơn

We are inspired by creativity. The art of creative education is the core value of our University. It is embodied in our teaching methods, it is a central concept in our approach and our students’ atti ... Đọc thêm

We are inspired by creativity. The art of creative education is the core value of our University. It is embodied in our teaching methods, it is a central concept in our approach and our students’ attitude. Creativity is the force organizing everyday life at the University paving the way to the future success of our students. We offer a stimulating environment and a unique atmosphere that motivate our students to make use of a wide range of unparalleled opportunities and apply their knowledge in practice looking for new, innovative solutions. This inspiring world offers the key to creative thinking, which is the most immediate expectation in today’s labour market and a crucial issue of the future. Đọc ít hơn
Budapest , Antalya + 1 Hơn Ít hơn

Welcome and thank you for your interest in the University of Debrecen. This page will introduce you to some of the non-medical academic programmes offered by our university, whose rich traditions, div ... Đọc thêm

Welcome and thank you for your interest in the University of Debrecen. This page will introduce you to some of the non-medical academic programmes offered by our university, whose rich traditions, diversity and excellence continue to amaze students from all over the world. As residents of one of the most exquisite university campuses in Central Europe, our students are engaged in an intellectually challenging environment with various educational events as well as a culturally vibrant local community. Đọc ít hơn

The Budapest University of Technology and Economics was founded in 1782 under the name of Institutum Geometrico-Hydrotechnicum and has been the top higher education institution of Hungary. It also has ... Đọc thêm

The Budapest University of Technology and Economics was founded in 1782 under the name of Institutum Geometrico-Hydrotechnicum and has been the top higher education institution of Hungary. It also has well-established international reputation. The foundation of the effectiveness of the university is the devoted educational activities of our professors and the hard work and enthusiasm of our students. These values ensure the stability and continuity of education, scientific research and technological development at the institution. Students who feel talented and skilled may join various development projects already during their university years. When they continue their studies from the basic degree to the Masters qualifications we aim at fine-tuning their knowledge and skills so that it is ensured that they become excellent development and research engineers. Those who wish to proceed with their scientific studies may join PhD courses, which will provide sound basis and guiding framework to reach their professional targets. Đọc ít hơn

Szent István University (SZIU), one of Hungary’s most prominent institutions of higher education, consists of seven different faculties for study and research hosting approximately 14,000 students. Th ... Đọc thêm

Szent István University (SZIU), one of Hungary’s most prominent institutions of higher education, consists of seven different faculties for study and research hosting approximately 14,000 students. The university campuses, located throughout the country, are home to some beautiful buildings in Hungary, offering students and staff a comfortable, relaxing environment for the attainment of knowledge. With parts of its history dating back well over two centuries, SZIU blends Hungary’s rich traditions with cutting-edge technology to meet the needs of its students in today’s competitive labour markets. Đọc ít hơn

With its more than 1,7 million inhabitants, Budapest is the capital and the biggest city of Hungary. The city is situated along the two banks of the Danube, on the left hand side Pest and on the right ... Đọc thêm

With its more than 1,7 million inhabitants, Budapest is the capital and the biggest city of Hungary. The city is situated along the two banks of the Danube, on the left hand side Pest and on the right hand side Buda can be found. Đọc ít hơn

From a school that was founded in 1991 as the first private higher education college in Central Europe, IBS - Budapest has grown into a great business school. It is an attractive place to learn and te ... Đọc thêm

From a school that was founded in 1991 as the first private higher education college in Central Europe, IBS - Budapest has grown into a great business school. It is an attractive place to learn and teach because of our collaborative culture – a blend of academic rigor, cooperative teamwork, entrepreneurship, diversity and continuous innovation. The academic experience we offer is providing our students from over 100 countries of the world not only with an undergraduate or postgraduate degree, but skills and networking opportunities that bring lifelong competitive advantages. Đọc ít hơn
Budapest , Vienna + 1 Hơn Ít hơn