Vrije Universiteit Amsterdam

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Vrije Universiteit Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam (' VU Amsterdam ') là má»t trÆ°á»ng Äại há»c nghiên cứu ná»i tiếng quá»c tế Äược thành lập vào nÄm 1880. TrÆ°á»ng Äại há»c cung cấp hÆ¡n 170 chÆ°Æ¡ng trình giảng dạy bằng tiếng Anh á» cấp Äá» Cá»­ nhân, Thạc sÄ© và Tiến sÄ© cho hÆ¡n 24.000 sinh viên từ khắp nÆ¡i trên thế giá»i. Sinh viên và nhân viên của 84 quá»c tá»ch tạo ra má»t cá»ng Äá»ng há»c thuật quá»c tế nÄng Äá»ng.

VU Amsterdam nằm á» thành phá» Amsterdam sôi Äá»ng, má»t trong những thành phá» Äa vÄn hóa nhất thế giá»i, nÆ¡i tập trung nhiá»u sinh viên nhất á» Hà Lan và tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai Äược nói. Khuôn viên Äược bao quanh bá»i má»t trong những khu kinh doanh nÄng Äá»ng và phát triá»n nhanh nhất á» Hà Lan có hÆ¡n 700 công ty.

Vá»i hÆ¡n 24.000 sinh viên, trong Äó 4.088 là quá»c tế, VU Amsterdam tiến hành nghiên cứu tiên tiến vá» các vấn Äá» có tầm quan trá»ng xã há»i và khoa há»c. Chúng tôi phân biá»t chính nó trong nghiên cứu và giáo dục thông qua bá»n chủ Äá» liên ngành: Sức khá»e con ngÆ°á»i và Khoa há»c Äá»i sá»ng, Khoa há»c cho sá»± bá»n vững, Thế giá»i kết ná»i và Quản trá» xã há»i. Là sinh viên, Äiá»u này sẽ giúp bạn nhìn ra ngoài ranh giá»i của các ngành khoa há»c và tìm kiếm các giải pháp hữu hình cho má»t thế giá»i tá»t Äẹp hÆ¡n. Ngoài ra, VU Amsterdam coi sá»± Äa dạng, cho dù là vá» vÄn hóa, niá»m tin, quá»c tá»ch hay giáo dục trÆ°á»c, là nguá»n gá»c của sá»± Äá»i má»i và tiến bá», và do Äó là sức mạnh Äặc biá»t.

Chất lượng giáo dục

Vrije Universiteit Amsterdam (VU) ná»i tiếng vá» chất lượng giảng dạy. Bạn làm viá»c trong các nhóm tÆ°Æ¡ng Äá»i nhá», trong Äó nhấn mạnh Äáng ká» Äược Äặt vào sá»± tÆ°Æ¡ng tác và cách tiếp cận cá nhân. Viá»c giảng dạy Äược tá» chức tá»t. Äiá»u này Äược phản ánh, ví dụ, trong cấu trúc rõ ràng của các chÆ°Æ¡ng trình nghiên cứu.

Sá»ng Äá»ng Amsterdam

TrÆ°á»ng nằm á» thành phá» Amsterdam sôi Äá»ng, má»t trong những thành phá» Äa vÄn hóa nhất trên thế giá»i, vá»i sá»± tập trung lá»n nhất của sinh viên á» Hà Lan và tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai Äược nói. Là má»t sinh viên của VU Amsterdam , bạn sẽ Äược hÆ°á»ng lợi từ tất cả những lợi thế Äược cung cấp bá»i thủ Äô. Chá» trong vòng mÆ°á»i lÄm phút bạn Äang á» trung tâm sôi Äá»ng của Amsterdam, nÆ¡i có rất nhiá»u cá»­a hàng, Äá»a Äiá»m giải trí, công viên và quán cà phê vá»a hè. Amsterdam là an toàn và tiếng Anh Äược sá»­ dụng rá»ng rãi.

Giám sát cá nhân

VU Amsterdam dành sá»± quan tâm Äáng ká» cho lá»i khuyên há»c tập cá nhân. Ngay khi bắt Äầu khóa há»c, bạn sẽ Äược giá»i thiá»u vá»i cá» vấn há»c tập của chÆ°Æ¡ng trình. NgÆ°á»i này sẽ cung cấp cho bạn lá»i khuyên vá» bất kỳ vấn Äá» nào bạn có thá» gặp phải trong quá trình há»c và trả lá»i các câu há»i vá» thá» trÆ°á»ng viá»c làm.

Danh tính duy nhất

VU Amsterdam là trÆ°á»ng Äại há»c Äầu tiên á» Hà Lan Äược thành lập bá»i má»t cá nhân, không có sá»± can thiá»p từ nhà thá» hoặc tiá»u bang. Di sản này vẫn còn là má»t phần của chúng ta là ai: VU là viết tắt của Vrije Universiteit, dá»ch theo nghÄ©a Äen là 'Äại há»c Tá»± do'. Ngay từ Äầu, trÆ°á»ng Äã xác Äá»nh các lÄ©nh vá»±c nghiên cứu riêng của mình, tạo ra các chÆ°Æ¡ng trình nghiên cứu của riêng mình và thá»±c hành các phÆ°Æ¡ng pháp giáo khoa riêng của mình.

DỠdàng truy cập

Vrije Universiteit Amsterdam có thá» dá» dàng Äi Äến bằng phÆ°Æ¡ng tiá»n giao thông công cá»ng. Sân bay Schiphol chá» cách Äó tám phút Äi tàu. Ga Amsterdam Zuid nằm trong khoảng cách Äi bá» từ VU University Amsterdam. Ngoài ra còn có má»t kết ná»i xe Äiá»n nhanh chóng Äến Ga Trung tâm Amsterdam hoặc Ga Amsterdam Sloterdijk, vá»i thá»i gian hành trình chá» mÆ°á»i sáu phút. VU Amsterdam cÅ©ng dá» dàng Äi Äến bằng xe hÆ¡i, nằm gần ÄÆ°á»ng cao tá»c quỹ Äạo của Amsterdam.

Khuôn viên trÆ°á»ng Äại há»c

Hầu nhÆ° tất cả sinh viên, nhân viên và chÆ°Æ¡ng trình của chúng tôi Äá»u nằm trong khuôn viên trÆ°á»ng: má»t khu phức hợp xây dá»±ng duy nhất trong khu kinh doanh của Amsterdam. Theo Äó, trong quá trình há»c tập của bạn, rất dá» dàng Äá» làm quen vá»i các ngành khác.

Công nhận

Vrije Universiteit Amsterdam Äược Bá» Giáo dục Hà Lan công nhận là trÆ°á»ng Äại há»c nghiên cứu. Tất cả các chÆ°Æ¡ng trình cấp bằng tại Äại há»c VU Amsterdam hoặc Äược công nhận bá»i hoặc trong quá trình Äược công nhận bá»i NVAO, Tá» chức công nhận của Hà Lan và Flanders. CÆ¡ quan này Äược thành lập theo hiá»p Æ°á»c quá»c tế và Äảm bảo chất lượng giáo dục Äại há»c á» Hà Lan và Bá» nói tiếng Flemish thông qua viá»c công nhận các chÆ°Æ¡ng trình nghiên cứu.

Các loại chương trình

VU Amsterdam cung cấp bá»n loại chÆ°Æ¡ng trình:

  • ChÆ°Æ¡ng trình Cá»­ nhân (dẫn Äến BA / LLB / BSc)
  • ChÆ°Æ¡ng trình há»c thạc sÄ© (dẫn Äến MA / LLM / MSc / MPhil)
  • Các chÆ°Æ¡ng trình tiến sÄ© / tiến sÄ© (dẫn Äến tiến sÄ© / tiến sÄ©)
  • ChÆ°Æ¡ng trình không cấp bằng (Du há»c

Há»c bá»ng

Vá»i há»c bá»ng của chúng tôi, ChÆ°Æ¡ng trình há»c bá»ng VU (VUFP), chúng tôi cung cấp cho sinh viên nÄng Äá»ng vá»i kết quả há»c tập xuất sắc, khả nÄng theo Äuá»i bằng Thạc sÄ© vá»i sá»± há» trợ tài chính do trÆ°á»ng Äại há»c cung cấp. Há»c bá»ng VUFP là má»t khoản miá»n há»c phí. ChÆ°Æ¡ng trình Há»c bá»ng Hà Lan (HSP) dành cho sinh viên từ bên ngoài Khu vá»±c Kinh tế Châu Ãu (EEA), những ngÆ°á»i muá»n theo chÆ°Æ¡ng trình Thạc sÄ© á» Hà Lan. VU Amsterdam bao trùm sá»± Äa dạng nhÆ° má»t sá»± phong phú cho viá»c giảng dạy, nghiên cứu và Äóng góp của chúng tôi cho xã há»i. Há»c bá»ng này dành riêng cho những sinh viên xuất sắc Äóng góp vào sá»± Äa dạng trong khuôn viên của chúng tôi. Là má»t sinh viên quá»c tế dá»± Äá»nh theo há»c tại VU Amsterdam , bạn có thá» ná»p ÄÆ¡n xin nhiá»u loại trợ cấp và trợ cấp khác nhau. Thông tin chi tiết vá» há»c bá»ng và thá»i hạn có thá» Äược tìm thấy trên WWW.VU.NL/SCHOLARSHIPS HOẶC WWW.GRANTFINDER.NL.

ChÆ°Æ¡ng trình há»c bá»ng VU

ChÆ°Æ¡ng trình Há»c bá»ng VU (VUFP) cung cấp cho sinh viên tiá»m nÄng tài nÄng cÆ¡ há»i duy nhất Äá» theo Äuá»i bằng cấp vá» tuyá»n chá»n các chÆ°Æ¡ng trình Thạc sÄ© tại Äại há»c VU.

CÆ¡ quan

VU Amsterdam là má»t trÆ°á»ng Äại há»c truyá»n thá»ng của Hà Lan do má»t Ban chấp hành (ba thành viên) chủ trì và có 10 khoa trá»±c thuá»c Ban Äiá»u hành. Má»i giảng viên cung cấp má»t hoặc nhiá»u chÆ°Æ¡ng trình Cá»­ nhân và Thạc sÄ© và tiến hành nghiên cứu. Há» Äược tá» chức khác nhau, nhÆ°ng hầu hết Äá»u có má»t há»i Äá»ng quản trá», má»t nhân viên trung tâm và má»t sá» phòng ban và các trÆ°á»ng Äại há»c. TrÆ°á»ng cÅ©ng có má»t sá» phòng dá»ch vụ, trong Äó VÄn phòng quá»c tế là má»t, và có má»t sá» viá»n nghiên cứu liên ngành.

Riêng tư hay công khai?

VU Amsterdam là má»t trong 14 trÆ°á»ng Äại há»c công lập Äược Bá» Giáo dục Hà Lan công nhận và do Äó Äược chính phủ tài trợ má»t phần. Theo há» thá»ng Hà Lan, chính phủ trợ cấp các trÆ°á»ng Äại há»c Äược công nhận trên cÆ¡ sá» sá» lượng sinh viên của há» và cÅ©ng Äặt ra giá»i hạn và hÆ°á»ng dẫn vá» há»c phí mà các trÆ°á»ng Äại há»c này Äược phép tính phí. Äiá»u này Äảm bảo tiếp cận chất lượng giáo dục Äại há»c cho tất cả công dân Hà Lan, giàu hay nghèo. VU Amsterdam chào Äón các ứng viên từ má»i nguá»n gá»c.

Dá»ch vụ vÄn phòng quá»c tế VU

  • Visa / giấy phép cÆ° trú

Tìm hiá»u xem bạn có cần giấy phép cÆ° trú / visa hay không và cách thức này sẽ Äược sắp xếp.

  • Chá» á»

Thông tin vỠchỠỠtại VU Amsterdam .

  • ÄÄng ký tại khu Äô thá»

Khi bạn Äã Äến Hà Lan, bạn phải ÄÄng ký vá»i thành phá». Tìm ra xem bạn cần phải làm gì.

  • Giá»i thiá»u hoạt Äá»ng

Sau khi bạn Äến, nhiá»u hoạt Äá»ng giá»i thiá»u sẽ diá»n ra tại VU Amsterdam .

Địa điểm

Amsterdam

VU University Amsterdam

Address
Main building Vrije Universiteit Amsterdam De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam, Bắc Hà Lan, Hà Lan
Điện thoại
+31 20 598 9898

Các chương trình

Các khóa học quản lý