University of Phoenix in the Netherlands

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Với khoảng 200.000 sinh viên đang thừa nhận, Đại học Phoenix là lớn nhất nước Mỹ cho lợi nhuận, trường đại học được công nhận. Tại Hà Lan, Đại học Phoenix cung cấp một Chương trình Quản trị Kinh doanh quốc tế cho các chuyên gia làm việc. Giá trị của giáo dục học sinh làm trung tâm của chúng tôi-là phạm vi áp dụng ngay ở những nơi tổ chức những gì được học trong các lớp học kích thước ban, phòng của chúng tôi. Đại học các khóa học Phoenix được tổ chức tại một số địa điểm thuận tiện: Rotterdam, Amersfoort và Eindhoven. Đại học Phoenix ở Hà Lan, là một tư nhân, vì lợi nhuận tổ chức có nhiệm vụ là cung cấp giáo dục chất lượng cao cho người lớn làm việc. Các trường đại học đã đến để được coi là một nhà lãnh đạo và nhân thay đổi trong giáo dục cao hơn. môi trường học tập của nó là dựa trên sự tương tác giữa sinh viên và giảng viên trong các lớp học kích thước ban phòng, thông tin phản hồi cá nhân thâm canh, làm việc nhóm, và các đánh giá liên tục.

Nhìn MBA bán thời gian »

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp: