IHS, Institute For Housing and Urban Development Studies of Erasmus University Rotterdam

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Tuyển sinh

Tiếng Anh

Địa điểm

Rotterdam

Institute For Housing and Urban Development Studies, IHS, Erasmus University Rotterdam

Address
Burgemeester Oudlaan 50
Mandevile, 14th floor
3062 PA Rotterdam, Nam Hà Lan, Hà Lan
Điện thoại
+ 31 10 408 9825