University of Rijeka Department of Mathematics

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

VỠchúng tôi

Khoa Toán há»c á» Rijeka Äược thành lập nÄm 1960 vá»i tÆ° cách là khoa của Khoa Khoa há»c Giáo dục (từ nÄm 1998 Khoa Triết há»c), trá» thành má»t trong bá»n khoa sáng lập của Äại há»c Rijeka.

Khoa Toán há»c, vá»i tÆ° cách là má»t tá» chức riêng biá»t và má»t khoa Äại há»c hiá»n Äại, Äược thành lập vào ngày 1 tháng 4 nÄm 2008, dá»±a trên Quyết Äá»nh thành lập các Khoa của Äại há»c, Äược Thượng viá»n Äại há»c Rijeka thông qua vào ngày 17 tháng 12 nÄm 2007. cùng vá»i các cá»±u nhân viên của Khoa Khoa há»c Xã há»i và Nhân vÄn có xu hÆ°á»ng lắp ráp các nhà toán há»c khác Các thành phần của Äại há»c Rijeka. Do Äó, chÆ°Æ¡ng trình nghiên cứu chu kỳ Äầu tiên trong toán há»c và chÆ°Æ¡ng trình nghiên cứu chu kỳ thứ hai vá» toán há»c và khoa há»c máy tính trá» thành nghiên cứu của Äại há»c Rijeka do Khoa Toán há»c tá» chức và thá»±c hiá»n.

Nó nằm trong má»t tòa nhà má»i trong khuôn viên trÆ°á»ng Äại há»c vá»i rất nhiá»u vÄn phòng, phòng há»c và phòng thí nghiá»m, Äược trang bá» tá»t vá»i má»t máy tính và các thiết bá» khác. Có 29 nhà nghiên cứu, giáo sÆ° và trợ lý, tạo thành ba nhóm nghiên cứu: nhóm lý thuyết Äại sá» và sá», nhóm toán há»c rá»i rạc và nhóm phân tích toán há»c.117233_rsz_adobestock_108525020.jpg

Nhiá»m vụ và tầm nhìn của Khoa Toán

Nhiá»m vụ của Khoa Toán há»c là phát triá»n công viá»c khoa há»c và chuyên nghiá»p trong lÄ©nh vá»±c toán há»c và má»i quan tâm vá» nguá»n nhân lá»±c trong toán há»c tại Äại há»c Rijeka. Khoa Toán tá» chức và thá»±c hiá»n các nghiên cứu vá» toán há»c và tham gia vào tá» chức và thá»±c hiá»n các chÆ°Æ¡ng trình nghiên cứu tại các thành phần khác của TrÆ°á»ng. Khoa Toán há»c Äóng góp cho sá»± phát triá»n của Äại há»c và xã há»i Äá»ng thá»i phấn Äấu hÆ°á»ng tá»i sá»± xuất sắc Äược quá»c gia và quá»c tế công nhận trong các hoạt Äá»ng nghiên cứu và giảng dạy.

Tầm nhìn của Khoa Toán há»c là Äá»nh vá» chiến lược nhÆ° má»t tá» chức khoa há»c và giáo dục Äược quá»c tế công nhận và cÅ©ng là thành phần tích cá»±c của lÄ©nh vá»±c nghiên cứu và giáo dục Äại há»c Croatia và châu Ãu, Äào tạo các chuyên gia có nÄng lá»±c và chất lượng quá»c tế cÅ©ng nhÆ° tiến hành Äược quá»c tế công nhận nghiên cứu.

Địa điểm

Rijeka

Address
Ulica Radmile Matejčić 2, Rijeka
Rijeka, Hạt Primorje-Gorski, Croatia