University Of Rijeka - Faculty of Economics and Business

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Giá»i thiá»u vá» Khoa

Khoa Kinh tế và Kinh doanh tại Rijeka Äược thành lập vào giữa nÄm 1961. Vá»i các bài giảng Äầu tiên bắt Äầu từ ngày 1 tháng 11 nÄm 1961, Khoa Äã Äào tạo các chuyên gia kinh tế Äặc biá»t Äá» tÄng cÆ°á»ng phát triá»n kinh tế vùng Croatia Littoral và Istria. NÄm 2001, Khoa chuyá»n Äến Äá»a chá» má»i của I. FilipoviÄa 4, Rijeka.

Ká» từ nÄm há»c 2005/2006, Khoa Kinh tế và Kinh doanh của Äại há»c Rijeka (EFRI) tiến hành các chÆ°Æ¡ng trình nghiên cứu Äại há»c phù hợp vá»i Tuyên bá» Bologna cho các chÆ°Æ¡ng trình nghiên cứu Kinh tế và Kinh tế Kinh doanh. Trong khi nâng cao sá»± phát triá»n của các chÆ°Æ¡ng trình há»c, Khoa Äã áp dụng má»t mô hình Äược quá»c tế công nhận 3 2 3, Äá» sau khi hoàn thành chÆ°Æ¡ng trình há»c Äại há»c ba nÄm Äại há»c, sinh viên có Äược bằng Cá»­ nhân kinh tế, tiếp theo là má»t chÆ°Æ¡ng trình sau Äại há»c hai nÄm, và sau khi tá»t nghiá»p, sinh viên Äược trao bằng thạc sÄ©. Sau Äó, hoàn thành má»t nghiên cứu tiến sÄ© sau Äại há»c ba nÄm dẫn Äến viá»c có Äược má»t danh hiá»u há»c tập của má»t tiến sÄ©.

Má»t sá» lượng lá»n các trÆ°á»ng Äại há»c nÆ°á»c ngoài, trong Äó Khoa Äã ký các thá»a thuận hợp tác trong các lÄ©nh vá»±c khác nhau, sá» lượng giáo sÆ° thá»nh giảng tham gia vào quá trình giảng dạy và sá» giáo viên của Khoa tại trÆ°á»ng Äại há»c nÆ°á»c ngoài cÅ©ng nhÆ° ngày càng nhiá»u sinh viên trong các chÆ°Æ¡ng trình di Äá»ng cho thấy khá»i lượng hiá»n tại của Khoa Kinh tế và Kinh doanh tham gia vào lÄ©nh vá»±c nghiên cứu và giáo dục Äại há»c quá»c tế.

ÄIá»U KHOẢN

Chúng tôi sá»ng theo các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, và các chÆ°Æ¡ng trình của chúng tôi Äược công nhận bá»i các chÆ°Æ¡ng trình khác nhau và Tá» chức của chúng tôi tham gia vào các thành viên khác nhau.
Chúng tôi cam kết tạo ra những ná»i dung má»i và chuyá»n giao kiến ââthức cho những ngÆ°á»i trẻ, những ngÆ°á»i sẽ làm những Äiá»u tuyá»t vá»i trong lÄ©nh vá»±c kinh tế há»c rất sá»m. Do Äó chúng tôi tin rằng má»t chÆ°Æ¡ng trình há»c tiếng Anh á» cả hai cấp Äá» (Äại há»c và sau Äại há»c) phải có giá cả phải chÄng hÆ¡n cho tất cả há»c sinh. Vì vậy, do Äó chúng tôi Äiá»u chá»nh há»c phí của chúng tôi cho phù hợp. Theo nghÄ©a này, chúng tôi tin rằng chúng tôi theo Äúng con ÄÆ°á»ng xem xét thá»±c tế là sinh viên của chúng tôi có kết quả xuất sắc trong các dá»± án khác nhau. HÆ¡n nữa, các cá»±u sinh viên của chúng tôi (các thành viên ALUMNI của chúng tôi) giữ vá» trí hàng Äầu trong nhiá»u công ty và tá» chức.

SỨ Má»NH

Trong môi trÆ°á»ng kinh doanh và khoa há»c quá»c tế, và hợp tác vá»i cá»ng Äá»ng, bằng cách giáo dục và phát triá»n các nhà lãnh Äạo, các nhà quản lý và các nhà nghiên cứu có trách nhiá»m xã há»i, chúng tôi Äóng góp vào sá»± phát triá»n của xã há»i và khoa há»c.

TẦM NHÃN

Tích hợp vào khu vá»±c châu Ãu của giáo dục Äại há»c và khu vá»±c nghiên cứu châu Ãu kèm theo sá»± há» trợ áp Äảo cho sá»± phát triá»n của ná»n kinh tế. Há»i nhập có thá» Äược nhìn thấy thông qua khả nÄng cạnh tranh của các chÆ°Æ¡ng trình nghiên cứu, trao Äá»i sinh viên, nhân viên há»c thuật và hành chính, nghiên cứu quá»c tế chung và các dá»± án nghiên cứu. Há» trợ cho vay Äá»i vá»i ná»n kinh tế Äạt Äược thông qua viá»c xây dá»±ng các chÆ°Æ¡ng trình giáo dục hữu ích cho ná»n kinh tế, chung, cùng có lợi, các dá»± án nghiên cứu cÅ©ng nhÆ° khả nÄng phá» biến rá»ng rãi của há»c sinh. Khoa sẽ Äược công nhận là má»t viá»n giáo dục Äại há»c Äược nhiá»u ngÆ°á»i tìm kiếm và Äáng tin cậy hÆ¡n, má»t Äá»i tác vá»i ná»n kinh tế cÅ©ng nhÆ° vá»i các há»c viá»n và sinh viên khoa há»c và quá»c gia và quá»c tế khác. Khoa sẽ là má»t tá» chức sẽ liên tục phát triá»n và tÄng cÆ°á»ng các chÆ°Æ¡ng trình nghiên cứu, nghiên cứu và nhân viên của mình.

Địa điểm

Rijeka

Address
Ivana Filipovića 4 51000 Rijeka Croatia
Rijeka, Hạt Primorje-Gorski, Croatia