Université Catholique de Bukavu

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

CácCatholic University of Bukavu (UCB) Hiá»p há»i, là má»t trong những trÆ°á»ng Äại há»c hàng Äầu tạo nên Cá»ng hòa Dân chủ Congo. Tá»a lạc tại thủ Äô của tá»nh Nam KivuMá»t khu vá»±c phía Äông của Äất nÆ°á»c của Patrice Emery Lumumba, tá» chức giáo dục Äại há»c trong luật riêng Äược tạo ra ngày 21 tháng 11 nÄm 1989 theo nghá» Äá»nh của Kính thÆ°a ông Monseigneur Aloys MULINDWA Mutabesha, Tá»ng Giám Mục Bukavu.

Theo Giáo Luật, trong qui của nó 807-814 và Tông Hiến Ex Corde Ecclesiae, 15 tháng 8 nÄm 1990 liên quan Äến các trÆ°á»ng Äại há»c Công giáo và các viá»n cao hÆ¡n,UCB tá»a sáng vá»i Äào tạo cho các mục tiêu xã há»i tràn ngập trong má»t khu vá»±c Kivu, Vá»i má»t mạng lÆ°á»i các trÆ°á»ng trung há»c cung cấp tá»t nhất của há»c trò của mình. Vá» mặt pháp lý, nó hoạt Äá»ng trên cÆ¡ sá» Lá»nh sá» ESURS / CABMIN / 1231-1291 của Bá» trÆ°á»ng Bá» Giáo dục Äại há»c, Äại há»c và Nghiên cứu khoa há»c; Lá»nh sá» ESURS / CABMIN / A5 / 175/95 Äã Äược phê duyá»t và công nhận vÄn bằng do nó; các Nghá» Äá»nh dứt khoát thá»a thuận sá» 06/106 Äược chữ ký của Chủ tá»ch nÆ°á»c Cá»ng hòa vào ngày 12 Tháng Sáu 2006. Äại há»c Công giáo Bukavu hiá»n là má»t trong sỠít trong cả nÆ°á»c có thẩm quyá»n Äá» tiến hành Äào tạo sau Äại há»c sau khi Nghá» Äá»nh của Bá» Giáo dục Äại há»c, Äại há»c và Nghiên cứu khoa há»c sá» 020 từ ngày 02 Tháng TÆ° nÄm 2008.

Bá»i Äạo luật, cácCatholic University of Bukavu theo Äuá»i các mục tiêu chủ yếu sau Äây:

  • Tá» chức giảng dạy Äại há»c của khoa há»c trong tất cả các hình thức của nó, Äá» thúc Äẩy các khuôn khá» trí tuá» Congo và Äóng góp vào sá»± phát triá»n kinh tế xã há»i của Äất nÆ°á»c và Äặc biá»t là á» các tá»nh Nam Kivu;
  • Thá»±c hiá»n nghiên cứu khoa há»c và công bá» các nghiên cứu khoa há»c trên má»i chất liá»u;
  • Thành lập hợp tác khoa há»c quá»c gia và quá»c tế nhằm Äảm bảo sá»± phát triá»n khoa há»c phù hợp vá»i nhu cầu và vÄn hóa của ngÆ°á»i dân Congo;
  • Gắn kết sinh viên trẻ Äá» hiá»u những vấn Äá» của xã há»i, Äóng góp tích cá»±c Äá» giải quyết và mang lại ủng há» Äá»i vá»i há»i nhập má»n của ná»n vÄn hóa Congo trong ná»n vÄn minh trên thế giá»i;
  • Tá» chức giáo dục Äại há»c vá» khoa há»c và công nghá» và tiến hành nghiên cứu khoa há»c và công bá» các nghiên cứu khoa há»c phá»i hợp vá»i cÆ¡ sá» giáo dục và nghiên cứu khác cả trong nÆ°á»c và quá»c tế;
  • Äóng góp vào sá»± phát triá»n của tá»nh và Äất nÆ°á»c bằng viá»c cung cấp chuyên môn.
ETK

CácCatholic University of Bukavu tá» chức giáo dục chất lượng thông qua của nó Khoa Kinh tế và Quản lý (Quản lý Tài chính, Kinh tế nông thôn, doanh nghiá»p vừa và nhá») Äúng (Công cá»ng, tÆ° nhân và tÆ° pháp, kinh tế) y há»c (Bình thÆ°á»ng, phẫu thuật và sinh con, chuyên môn y tế, Nhi khoa, phẫu thuật phụ khoa) Khoa há»c Nông nghiá»p (Cắt và Äất Sciences) khoa há»c (Computer Science) Khoa há»c Xã há»i. má»t Khoa Kiến trúc và Äô thá» hóa làm viá»c từ nÄm há»c 2017-2018.

Ba ngàn bá»n mÆ°Æ¡i sáu (3046) sinh viên Äang theo há»c á» tất cả các chu kỳ cho nÄm há»c 2016-2017 mà má»t ngàn 8-127 (1827) nam và 1219 (1219) phụ nữ. Má»t Äá»i ngÅ© giảng viên, tÄng khoa há»c trong những nÄm qua cung cấp má»t Äào tạo toàn thá»i gian. Má»t nhân viên hành chính, kỹ thuật và tay nghá» cao góp phần vào mục tiêu cÆ¡ bản củatrÆ°á»ng Äại há»c. Nó hiá»n Äang có cÆ¡ sá» vật chất Äược cải thiá»n không ngừng Äá» tìm kiếm má»t chất lượng lâu dài trong dá»ch vụ của mình. Những bài há»c diá»n ra trong khuôn viên trÆ°á»ng BugaboÄến KalamboÄến Karhale và trong các bức tÆ°á»ng của Bukavu tham chiếu của Bá»nh viá»n Äa khoa tá»nh vá» trí của giảng ÄÆ°á»ng Khoa Y há»c. Má»t cán chứng khoán phù hợp vá»i viá»c vận chuyá»n nhân viên và sinh viên, há»c chung của há» thá»ng của mình, viá»c khai trÆ°Æ¡ng Äào tạo nhÆ° bất kỳ quá»c gia mà không phân biá»t Äá»i xá»­ vá»i ngÆ°á»i nÆ°á»c ngoài và quản lý kết quả làm cho há» má»t tá» chức tài liá»u tham khảo trong tá»nh và cả nÆ°á»c.

Má»t khung Äào tạo Äáp ứng các Äiá»u kiá»n hoạt Äá»ng Äại há»c cho phép ngÆ°á»i há»c Äá» phát triá»n tá»t hÆ¡n cả viá»c há»c lý thuyết và thá»±c tiá»n. Má»t trung tâm máy tính tại má»t dá»ch vụ miá»n phí cho sinh viên và nhân viên, thÆ° viá»n của hÆ¡n 38.295 lượng, má»t Bá»nh viá»n tá»nh chung trong Bukavu Reference quản lý bá»iCatholic University of BukavuMá»t Trung tâm xuất sắc cho công tác Äào tạo cán bá» công chức Äá»ng tài trợ bá»i Ngân hàng Thế giá»i và Chính phủ Congo, trang trại 100 ha Kavumu và 60 ha Mulume-Munene, diá»n tích 80 ha trong Äó Äang dần Äược xây dá»±ng trong khuôn viên trÆ°á»ng Kalambo tạo thành má»t tài liá»u tham khảo UBC.

(Trung tâm Nghiên cứu và Äào tạo vá» Phòng chá»ng và quản lý xung Äá»t trong Great Lakes khu vá»±c châu Phi - Khoa Luật) CEGEC, các (Trung tâm Nghiên cứu và chuyên môn quản lý trong lÄ©nh vá»±c khai thác má») CEGEMI, các CERDHO (quyá»n Trung tâm nghiên cứu của con ngÆ°á»i và luật nhân Äạo quá»c tế), các (Trung tâm nghiên cứu và Äào tạo chÄm sóc SKSS) CEFOSAR, các CREBAC (Bioethics Center), CAPPA (Trung tâm Há» trợ thúc Äẩy sản xuất nông nghiá»p), LEAD (phòng thí nghiá»m, kinh tế ứng dụng Äá» phát triá»n), các ÄÆ¡n vá» SME-Start (Ban quản lý trong doanh nghiá»p vừa và nhá»), các ITADES (Viá»n Äiá»u trá» và phân tích sá» liá»u thá»ng kê ) ... là những trung tâm nghiên cứu á» khía cạnh khu vá»±c và quá»c tế và má»t lÄ©nh vá»±c nghiên cứu và há»c viên của Liên Äoàn quá»c tế của trÆ°á»ng Äại há»c Công giáo (IFCU), TheAgence Universitaire de la Francophonie (AUF), TheHiá»p há»i các trÆ°á»ng Äại há»c châu Phi (AAU), TheHiá»p há»i các trÆ°á»ng Äại há»c và Viá»n Bá» Công giáo á» châu Phi và Madagascar (ACUHIAM), TheCatholic University of Bukavu có má»t sá» Äá»i tác tại Äá»a phÆ°Æ¡ng, khu vá»±c và quá»c tế nhÆ° IITA và CIALCA RUFORUM. Siêu Lacus Ac Montes splendens, cácCatholic University of Bukavu tá»a sáng trong hai mÆ°Æ¡i bảy nÄm qua hùng vÄ© há» Kivu và Äá»i trên. Tá»± hào vá» kết quả của nó mà hiá»n nay là cần thiết trong má»i lÄ©nh vá»±c á» cả trong và ngoài nÆ°á»c, nó vẫn tiếp tục nhiá»m vụ của mình cho má»t ná»n giáo dục Äại há»c chất lượng Äá» giữ các hàng phía trÆ°á»c.

Trong cuá»c tìm kiếm sá»± xuất sắc, tá»t nhất vẫn chÆ°a Äến!

khuôn viên của chúng tôi

Äại há»c Công giáo Bukavu tá» chức bài giảng của ngài thành bá»n trÆ°á»ng trong Äó có Bugabo của Karhale, các Kalambo và của Bá»nh viá»n Äa khoa tá»nh Bukavu tham khảo.

Campus Bugabo

ETK Trên ngá»n Äá»i của Bugabo, là má»t tòa nhà lá»ch sá»­ tráng lá» hiá»n nhà cÆ¡ quan Trung Æ°Æ¡ng quản lý bao gá»m Hiá»u trÆ°á»ng, Phó Hiá»u trÆ°á»ng, Tá»ng Giám Äá»c và ThÆ° viá»n Trung tâm. Trong phần phụ lục vừa Äược cải tạo của nó hoạt Äá»ng Trung tâm xuất sắc cho công tác Äào tạo cán bá» công chức cÅ©ng nhÆ° giảng dạy sau Äại há»c vá» Luật và Kinh tế. Ãng là trong những ngày cÅ© má»t Chapel - St. Therese - và sau Äó là chá» ngá»i của Äiá»u phá»i các trÆ°á»ng Äược trợ cấp nhÆ° Công Giáo Tá»ng Giáo Phận Äã quyết Äá»nh chuyá»n nÆ¡i á» Äến sá»± sáng tạo của mình vào nÄm 1989, trÆ°á»ng Äại há»c có thá» tá» chức có bài giảng của ngài.

Campus Karhale

1 Má»t chút nữa lên là trong khuôn viên Karhale trên Äá»i cùng tên. Cá»±u Tá»nh phòng thí nghiá»m y tế, tòa nhà bao gá»m hai tầng và nhà á» má»t tầng trá»t Khoa Nông há»c và má»t ngôi nhà dành cho sinh viên. Lại nói Laboratoire Tiến sÄ© André Lurhuma Zirhimw'abago, trong ký ức của bác sÄ© dÅ©ng cảm này và nhà nghiên cứu chuyên vá» phẫu thuật và sinh con chết trong tháng 6 nÄm 1995; tòa nhà này bao gá»m phòng há»c, phòng thí nghiá»m nghiên cứu trong Nông há»c và giảng ÄÆ°á»ng chào Äón tân sinh viên sáp nhập trong Sinh há»c và Y há»c.

Các giảng ÄÆ°á»ng Stanislas Haumont

2 Nó chiếm quyá»n Bá»nh viá»n tá»nh Tá»ng Bukavu Reference là má»t trang web khác há»c tập. Khoa Y há»c Äang làm viá»c và sá»­ dụng HGPRB, Äiá»u hành bá»i Catholic University of Bukavu nhÆ° áp dụng viá»n bài há»c. Giáo sÆ° cung cấp các khóa há»c tại Khoa cÅ©ng tham gia vào viá»c quản lý chÄm sóc tại bá»nh viá»n này quan tâm tá»nh.

Campus Kalambo

3

Kalambo Trang web này bao gá»m 80 ha, Äại diá»n cho tÆ°Æ¡ng lai của Äại há»c Công giáo Bukavu gá»i là Äá» giải quyết hoàn toàn trong những ngày tá»i. Nằm khoảng hai mÆ°Æ¡i cây sá» từ thá» trấn Bukavu, trên má»t ngá»n Äá»i nhìn ra há» Kivu, má»t dá»± án khá»ng lá» Äang Äược tiến hành. Trong Äiá»u kiá»n của khu phức hợp trÆ°á»ng Äại há»c Äược xây dá»±ng Äã hoàn thành hai tòa nhà chính má»i nhà á» các khoa Kinh tế, Luật và Khoa há»c thành lập có ká» từ nÄm há»c 2013-2014; nhà cho sinh viên và má»t phòng thí nghiá»m nông há»c phá»i hợp vá»i IITA.

Địa điểm

Bukavu

Address
Bugabo 02, Av. de la Mission, Commune de Kadutu Bukavu RD Congo
Bukavu, Nam-Kivu, Cộng hoà Dân chủ Congo