Wycliffe College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

VỠchúng tôi

Liên kết vá»i Äại há»c Toronto và TrÆ°á»ng Thần há»c Toronto, Wycliffe College là má»t trÆ°á»ng thần há»c tá»t nghiá»p bắt nguá»n từ má»t truyá»n thá»ng Anh giáo truyá»n giáo. Há»c sinh của chúng tôi Äến từ nhiá»u nguá»n gá»c và má»nh giá.

Mục tiêu của chúng tôi là thách thức và khuyến khích những ngÆ°á»i tìm kiếm sá»± hiá»u biết lá»n hÆ¡n vá» quyá»n nÄng biến Äá»i của Chúa Giêsu Kitô và trang bá», thông qua sá»± xuất sắc trong há»c bá»ng thần há»c và hình thành tinh thần, những ngÆ°á»i Äược kêu gá»i theo chức vụ hoặc theo Äuá»i há»c thuật.

Má»t sá» Äiá»u bạn nên biết

  • Wycliffe thu hút sinh viên từ hÆ¡n 40 má»nh giá.
  • Sinh viên tá»t nghiá»p của chúng tôi Äã tiếp tục giảng dạy tại má»t sá» tá» chức tá»t nhất trên thế giá»i và phục vụ nhÆ° các mục sÆ°, nhà truyá»n giáo, lãnh Äạo bá» và doanh nhân Äược trang bá» cho dá»ch vụ.
  • Chúng tôi là má»t phần của Äại há»c Toronto, có nghÄ©a là phần lá»n bằng cấp của chúng tôi Äược trao tặng bá»i cả Wycliffe College và Äại há»c Toronto.
  • Phí của chúng tôi là giá cả phải chÄng nhất á» Canada.
  • Chúng tôi Äang á» trung tâm của Äại há»c Toronto, nằm á» trung tâm thành phá» Toronto, cho phép bạn tiếp cận vá»i vô sá» ná»n vÄn hóa và Äá»a Äiá»m Äá» sá»ng Äức tin của bạn.123159_ThMProgram.jpg

Địa điểm

Toronto

Address
5 Hoskin Ave Toronto, ON, M5S 1H7, Canada
Toronto, Ontario, Canada