McGill University, Desautels Faculty of Management

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

mortlogo01

Sá»± kiá»n nhanh

  • 1821 ngày thành lập Äại há»c McGill
  • Hạng nhất á» Canada trong sá» các trÆ°á»ng Äại há»c y khoa tiến sÄ© trong mÆ°á»i má»t nÄm liên tiếp (Maclean's 2016)
  • Hạng 24 trên thế giá»i (Xếp hạng của Äại há»c Thế giá»i QS 2015/16)
  • 300 chÆ°Æ¡ng trình há»c
  • 25% sinh viên quá»c tế
  • 23% sinh viên tá»t nghiá»p
  • Tá»· lá» cao nhất của Ph.D. sinh viên của bất kỳ trÆ°á»ng Äại há»c nghiên cứu nào của Canada
  • 180 quá»c gia nÆ¡i sinh viên sá»ng và làm viá»c
  • 139 há»c giả Rhodes - cao nhất trong sá» các trÆ°á»ng Äại há»c á» Canada
  • 12 ngÆ°á»i Äoạt giải Nobel - cao nhất trong sá» các trÆ°á»ng Äại há»c á» Canada

Chúng ta là ai

Äại há»c McGill là má»t trong những trÆ°á»ng Äại há»c ná»i tiếng nhất Canada và là má»t trong những trÆ°á»ng Äại há»c hàng Äầu trên thế giá»i. Vá»i sinh viên Äến McGill từ khoảng 150 quá»c gia, cÆ¡ thá» sinh viên của chúng tôi là Äa dạng quá»c tế nhất của bất kỳ trÆ°á»ng Äại há»c nghiên cứu chuyên sâu nào trong cả nÆ°á»c. McGill Äược thành lập vào nÄm 1821 nhá» má»t cuá»c chinh phục rá»ng rãi của James McGill, và ká» từ Äó, chúng tôi Äã phát triá»n từ má»t trÆ°á»ng Äại há»c nhá» Äến má»t trÆ°á»ng Äại há»c nhá»n nhá»p vá»i hai cÆ¡ sá», 11 khoa, 300 chÆ°Æ¡ng trình há»c và 40.000 sinh viên. TrÆ°á»ng cÅ©ng hợp tác vá»i bá»n bá»nh viá»n giảng dạy trá»±c thuá»c Äá» tá»t nghiá»p hÆ¡n 1.000 chuyên gia chÄm sóc sức khá»e má»i nÄm.

Truyá»n thá»ng thành công

McGill Äược công nhận trên toàn thế giá»i vá» sá»± xuất sắc của các chÆ°Æ¡ng trình giảng dạy và nghiên cứu của nó. Nghiên cứu Äoạt giải Nobel của Ernest Rutherford vá» bản chất phóng xạ Äược thá»±c hiá»n tại McGill, má»t phần của truyá»n thá»ng Äá»i má»i lâu Äá»i trên các cÆ¡ sá» của chúng tôi bao gá»m phát minh ra tế bào máu nhân tạo và Plexiglas. Ngày nay, các giáo sÆ° của chúng tôi Äang xây dá»±ng má»t lÄ©nh vá»±c má»i vá» biá»u sinh, phát triá»n các nguá»n nÄng lượng thay thế từ cây trá»ng và thúc Äẩy thành tích con ngÆ°á»i trong má»i lÄ©nh vá»±c có thá» tÆ°á»ng tượng Äược. 250.000 sinh viên tá»t nghiá»p của chúng tôi tạo thành má»t mạng lÆ°á»i toàn cầu rá»ng lá»n, vá»i nhiá»u cá»±u sinh viên Äạt Äến Äá»nh của nghá» nghiá»p của há» nhÆ° là Tòa án Tá»i cao, các tác giả và nhạc sÄ© từng Äoạt giải thÆ°á»ng, phi hành gia và nhiá»u hÆ¡n nữa.

Những sinh viên sáng giá nhất

Ngoài má»t giảng viên xuất sắc, McGill còn ná»i tiếng vá»i viá»c thu hút những sinh viên sáng giá nhất từ ââkhắp Canada, Hoa Kỳ và khắp thế giá»i. Sinh viên McGill có Äiá»m trung bình cao nhất á» Canada, và cam kết của chúng tôi Äá» bá»i dưỡng tá»t nhất Äã giúp há»c sinh của chúng tôi giành Äược nhiá»u giải thÆ°á»ng quá»c gia và quá»c tế hÆ¡n so vá»i các há»c sinh khác tại bất kỳ trÆ°á»ng Äại há»c nào khác của Canada. Há»c bá»ng Rhodes ná»i tiếng Äã Äi Äến má»t há»c sinh 138 McGill hàng Äầu quá»c gia. Khả nÄng cân bằng há»c tập xuất sắc vá»i ngoại khóa là má»t dấu hiá»u của sinh viên McGill. Ngoài truyá»n thá»ng thá» thao phong phú bao gá»m nhiá»u Olympians và sá»± ra Äá»i của khúc côn cầu và bóng Äá, hàng ngàn sinh viên McGill tham gia vào hàng trÄm câu lạc bá», hiá»p há»i và nhóm cá»ng Äá»ng làm giàu cho Montreal và Äóng góp cho cuá»c sá»ng sinh viên.

Sứ má»nh

Nhiá»m vụ của Äại há»c McGill là sá»± tiến bá» của viá»c há»c và sáng tạo và phá» biến tri thức, bằng cách cung cấp ná»n giáo dục tá»t nhất có thá», bằng cách thá»±c hiá»n các nghiên cứu và các hoạt Äá»ng há»c thuật Äược Äánh giá là xuất sắc theo các tiêu chuẩn quá»c tế cao nhất và bằng cách cung cấp dá»ch vụ cho xã há»i. PhÆ°Æ¡ng châm Grandescunt Aucta Labore (Bằng cách làm viá»c, má»i thứ Äá»u tÄng lên và phát triá»n.)

Huy hiá»u

coatofarmsHuy hiá»u McGill có nguá»n gá»c từ má»t thiết bá» trang bá» do James McGill, ngÆ°á»i sáng lập của trÆ°á»ng Äại há»c Äảm nhận. Bằng sáng chế của cánh tay Äã Äược cấp bá»i Anh Garter-King-at-Arms vào nÄm 1922 và ÄÄng ký vào nÄm 1956 vá»i Chúa Lyon King of Arms á» Edinburgh và vào nÄm 1992 vá»i ÄÄng ký công cá»ng của Arms, Flags, và Badges của Canada. Theo thuật ngữ, huy hiá»u Äược mô tả nhÆ° sau: "Argent ba Martlets Gules, trên má»t dancette chính thứ hai, má»t cuá»n sách má» thích hợp trang trí hoặc mang truyá»n thuyết Trong Domino Confido trong chữ Sable giữa hai vÆ°Æ¡ng miá»n Äầu tiên. : Grandescunt Aucta Labore. " Huy hiá»u bao gá»m hai phần, khiên và cuá»n giấy.

Quyá»n sao chép

Huy hiá»u và các biá»u tượng McGill khác là má»t nguá»n tá»± hào và nhận diá»n cho trÆ°á»ng Äại há»c và Äược bảo vá» bá»i nhãn hiá»u. Ban thÆ° ký của McGill là trụ sá» cho các vấn Äá» nghi lá» và có trách nhiá»m xem xét các yêu cầu tái sản xuất áo khoác của McGill và "chữ ký", con dấu của trÆ°á»ng Äại há»c, v.v.

10 Äiá»m tá»± hào

1. GIá»I THIá»U CÃC TRƯá»NG ÄẠI Há»C SÃI GÃN 1 á» Canada trong sá» các trÆ°á»ng Äại há»c y khoa trong 11 nÄm liên tiếp (Xếp hạng Äại há»c Maclean 2016) xếp thứ 24 trên thế giá»i (Xếp hạng Äại há»c Thế giá»i QS 2015) hạng 39 trên thế giá»i (Xếp hạng Äại há»c Thế giá»i Giáo dục Äại há»c Times 2014/15) Äứng thứ nhất trong sá» các trÆ°á»ng Äại há»c lá»n của Canada vá» công nghá» thông tin, sá»± hài lòng của thành phá», danh tiếng vá»i nhà tuyá»n dụng và thÆ° viá»n (Báo cáo của Äại há»c Canada và Quả cầu) 2. CÃC Há»C SINH Tá»T NHẤT McGill Äược biết Äến trên toàn thế giá»i. Äã Äếm Äược 139 Há»c giả Rhodes Äáng kinh ngạc trong sá» các cấp bậc của há» - nhiá»u hÆ¡n bất kỳ trÆ°á»ng Äại há»c nào khác của Canada. Má»i nÄm, há» kiếm Äược nhiá»u giải thÆ°á»ng và giải thÆ°á»ng uy tín cho thành tích há»c tập và thá» thao, và trong cuá»c bầu cá»­ tháng 5 nÄm 2011 của Canada, nÄm há»c sinh của chúng tôi Äã Äánh bại các ÄÆ°Æ¡ng nhiá»m Äá» trá» thành má»t sá» nghá» sÄ© trẻ nhất của quá»c gia. 3. McGill FIRSTS Viá»c phát hiá»n ra rằng các nguyên tá»­ có thá» phân chia Äược. Bản Äá» Äầu tiên của vá» não vận Äá»ng của não. Những phát minh của Plexiglas, ba môn thá» thao chính, và tế bào máu nhân tạo. Trong hÆ¡n 190 nÄm, McGillians và những khoảnh khắc Eureka của há» Äã thay Äá»i thế giá»i cho tá»t hÆ¡n. 4. NGUá»N B WORLDNG THẾ GIá»I Chúng sá»ng á» 180 quá»c gia. Xếp hạng của há» bao gá»m các nhà lãnh Äạo thế giá»i, phi hành gia, ngÆ°á»i Äoạt giải Nobel, và má»t loạt những ngÆ°á»i Äi bá» trong thế giá»i nghá» thuật, khoa há»c, kinh doanh và dá»ch vụ công cá»ng. Trong má»t cuá»c khảo sát nÄm 2013, các nhà tuyá»n dụng xếp hạng Äá» của McGill là thứ 37 uy tín nhất trên thế giá»i. Qua biên giá»i và ká»· luật, 250.000 cá»±u sinh viên sá»ng của McGill Äang sá»­ dụng giáo dục và kinh nghiá»m của há» Äá» tạo nên sá»± khác biá»t trên thế giá»i. 5. TUYÃN Bá» CHO NGHIÃN CỨU Vá»i sá»± tập trung mạnh mẽ vào công tác liên ngành, chúng tôi xếp hạng trong sá» các trÆ°á»ng Äại há»c chuyên sâu nghiên cứu tá»t nhất trên thế giá»i và có truyá»n thá»ng xuất sắc bao gá»m Sir Ernest Rutherford, Wilder Penfield, Charles Taylor và nhiá»u ngÆ°á»i khác. Ngày nay, các nhà nghiên cứu của chúng tôi Äang có những bÆ°á»c tiến lá»n trong nhiá»u lÄ©nh vá»±c, từ hóa há»c xanh Äến công nghá» nano, từ khoa há»c vá» thá»±c phẩm Äến những bí mật của genomics và proteomics. 6. ÄẠI Há»C QUá»C TẾ CỦA CANADA Là TRƯá»NG ÄẠI Há»C QUá»C TẾ McGill là má»t trong những trÆ°á»ng Äại há»c ná»i tiếng nhất Canada và là má»t trong những trÆ°á»ng Äại há»c nghiên cứu chuyên sâu hàng Äầu trên thế giá»i. Vá»i 24% sinh viên của chúng tôi Äến McGill từ hÆ¡n 150 quá»c gia, cÆ¡ thá» sinh viên của chúng tôi là trÆ°á»ng Äại há»c y khoa-tiến sÄ© Äa dạng quá»c tế nhất trong cả nÆ°á»c. ChÆ°Æ¡ng trình thá»±c tập hàng Äầu của chúng tôi Äặt sinh viên trên toàn cầu và các cá»±u sinh viên của chúng tôi sá»ng á» hÆ¡n 180 quá»c gia trên toàn thế giá»i. 7. Má»t METROPOLIS EFFERVESCENT Montreal tá»a lạc tại Äiá»m gặp gỡ của thế giá»i cÅ© và má»i. Äó là má»t thành phá» của các má» Äá cuá»i và má»t trung tâm quá»c tế vá» hàng không vÅ© trụ, dược phẩm, kỹ nghá» phần má»m và hÆ¡n thế nữa. Äó là má»t nÆ¡i an toàn, sôi Äá»ng bùng ná» vá»i má»t ná»n vÄn hóa luôn nằm trong sá» những thành phá» dá» sá»ng nhất trên thế giá»i. Montreal là nÆ¡i sinh sá»ng của 220.000 sinh viên sau trung há»c, cÅ©ng nhÆ° vô sá» không gian xanh, và hàng trÄm quán cà phê và nhà hàng mà Montreal ná»i tiếng. Trong thá»±c tế, thành phá» Äược xếp hạng là thành phá» sinh viên tá»t thứ 8 trên thế giá»i. 8. CAM KẾT Vá»I Bá»N Vá»®NG Chúng tôi Äam mê bá»n vững và chúng tôi Äang làm má»t Äiá»u gì Äó vá» nó. Chiến lược Bá»n vững vá» Tầm nhìn 2020 của McGill Äặt ra má»t chÆ°Æ¡ng trình nghá» sá»± Äầy tham vá»ng cho má»t tÆ°Æ¡ng lai xanh hÆ¡n, công bằng hÆ¡n và khá»e mạnh hÆ¡n, và Quỹ Dá»± án Bá»n vững của chúng tôi cung cấp 840.000 Äô la tài trợ cho má»i nÄm cho các dá»± án giúp chúng tôi Äạt Äược Äiá»u Äó. Từ nÄm 2009, chúng tôi Äã tài trợ má»t loạt các sáng kiến ââbao gá»m các dá»± án làm vÆ°á»n Äô thá», má»t há» thá»ng quản lý xe Äạp, há» thá»ng quản lý chất thải xanh và nhiá»u hÆ¡n nữa. 9. Các nhà nghiên cứu Äã nhận Äược mÆ°á»i hai ngÆ°á»i Äoạt giải Nobel trong sá» các giảng viên và cá»±u sinh viên - hầu hết các trÆ°á»ng Äại há»c Canada - những Äóng góp bao gá»m công nghá» Äằng sau máy ảnh kỹ thuật sá», khám phá cách cÆ¡ thá» con ngÆ°á»i bảo vá» mã di truyá»n của nó chuyá»n giao Äiá»n tá»­, Äá»t phá làm viá»c vá» nhận thức thá» giác, kích thích tá» và tÆ°Æ¡ng tác hạt và phát hiá»n tế bào Äuôi gai, vá»i tín hiá»u miá»n dá»ch của chúng Pathways và Äiá»u khiá»n phản ứng miá»n dá»ch. 10. TUYá»T Vá»I TUYá»T Vá»I LÃM VIá»C á» McGill, chúng tôi biết tầm quan trá»ng của viá»c thu hút tá»t nhất và sáng nhất: từ há»c sinh Äến các nhà nghiên cứu của chúng tôi cho nhân viên của chúng tôi. Äó là lý do tại sao chúng tôi làm tất cả những gì có thá» Äá» Äảm bảo rằng McGill là nÆ¡i má»i ngÆ°á»i phát triá»n mạnh, và chúng tôi tá»± hào nói rằng những ná» lá»±c của chúng tôi Äã không Äược chú ý. Chúng tôi má»t lần nữa Äược vinh danh là má»t trong những Nhà tuyá»n dụng hàng Äầu của Montreal cho nÄm 2015.

Địa điểm

Montreal

Address
1001 Sherbrooke Street West
H3A 1G5 Montreal, Quebec, Canada

Chứng nhận

EFMD Equis Accredited