University of New York in Prague (UNYP)

Đọc Mô tả chính thức

Địa điểm

Prague

Londýnská 41

Address
University of New York in Prague
Londýnská 41

120 00 Prague, Prague, Cộng hòa Séc
Điện thoại
+420 224 221 261