UniEVANGÉLICA

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Được coi là một trong những trường đại học tốt nhất (Centro Universitario), trong Goiás, UniEVANGÉLICA có một cơ sở hạ tầng nổi bật với các thư viện xuất sắc, các phòng thí nghiệm hiện đại và giảng viên rất có năng lực. Các tổ chức phát triển các hoạt động học tập trong các dịch vụ giáo dục, nghiên cứu và cộng đồng, chuẩn bị studentsfortheinnovativeandcompetitiveemploymentworld. UniEVANGÉLICA đã được công nhận vào năm 2004 và phấn đấu để chuẩn bị cho học sinh cam kết về dịch vụ và lãnh đạo trên toàn thế giới, mang lại chất lượng giảng dạy không chỉ trong học tập nhưng đối với cuộc sống là tốt. UniEVANGELICA là trực thuộc AEE (Associação Educativa Evangélica) một cộng đồng học thuật Kitô giáo. AEE được thành lập vào năm 1947, với niềm tin rằng giáo dục theo nguyên tắc Kinh Thánh là một nền tảng vững mạnh cho xã hội.

Địa điểm

Ipameri

Address
UniEVANGÉLICA
Avenida Universitária

75083-515 Ipameri, Bang Goiás, Brasil

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp: