West Pomeranian University of Technology

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

West Pomeranian University of Technology , Szczecin là má»t trÆ°á»ng Äại há»c kết ná»i truyá»n thá»ng lâu dài của Äại há»c Nông nghiá»p á» Szczecin và Äại há»c Công nghá» Szczecin. Cung cấp giáo dục và vá» trí của nó làm cho nó trá» thành má»t nÆ¡i há»c tập hấp dẫn cho những ngÆ°á»i trẻ Äầy tham vá»ng sẵn sàng Äầu tÆ° vào sá»± nghiá»p của há» và sẵn sàng xây dá»±ng má»t xã há»i sáng tạo, dá»±a trên tri thức trong tÆ°Æ¡ng lai.118710_118674_iluminacjafbTamaStudio10.jpg

Thông tin chung

West Pomeranian University of Technology , Szczecin là má»t trÆ°á»ng Äại há»c kết ná»i truyá»n thá»ng lâu dài của Äại há»c Nông nghiá»p á» Szczecin và Äại há»c Công nghá» Szczecin.

Vào ngày 5 tháng 7 nÄm 2007, các thượng nghá» sÄ© của Há»c viá»n Nông nghiá»p tại Äại há»c Công nghá» Szczecin và Szczecin Äã thông qua má»t nghá» quyết nhất trí vá» viá»c gia nhập hai trÆ°á»ng Äại há»c. Vào tháng 1 nÄm 2008, các Công Æ°á»c của Chính phủ Sinh viên, cÅ©ng nhÆ° các Nghá» viá»n Sinh viên Tiến sÄ© của cả hai trÆ°á»ng Äại há»c, Äã thông qua má»t vá» trí tÆ°Æ¡ng tá»± trên Äó. Má»t quy trình lập pháp Äa cấp và dài hạn Äã Äược hoàn thành bá»i Äạo luật Sejm vá» West Pomeranian University of Technology ngày 5 tháng 9 nÄm 2008 và bằng chữ ký của Tá»ng thá»ng Cá»ng hòa Ba Lan ngày 30 tháng 9 nÄm 2008, West Pomeranian University of Technology chính thức bắt Äầu vào Ngày 1 tháng 1 nÄm 2009.

Cung cấp giáo dục và vá» trí của nó làm cho nó trá» thành má»t nÆ¡i há»c tập hấp dẫn cho những ngÆ°á»i trẻ Äầy tham vá»ng sẵn sàng Äầu tÆ° vào sá»± nghiá»p của há» và sẵn sàng xây dá»±ng má»t xã há»i sáng tạo, dá»±a trên tri thức trong tÆ°Æ¡ng lai.

Hợp nhất tiá»m nÄng khoa há»c và giảng dạy của các trÆ°á»ng Äại há»c, nằm rải rác á» Ba Lan, dÆ°á»ng nhÆ° không thá» tránh khá»i sá»± tÄng trÆ°á»ng chậm lại trong tÄng trÆ°á»ng dân sá», cạnh tranh trên thá» trÆ°á»ng giáo dục Äại há»c và kỳ vá»ng vỠảnh hÆ°á»ng của chúng Äá»i vá»i sá»± phát triá»n công nghá» và kinh tế. ÄÆ°a má»t trÆ°á»ng Äại há»c ra Äá»i, bên cạnh viá»c làm phong phú chÆ°Æ¡ng trình giảng dạy của mình vá»i các lÄ©nh vá»±c nghiên cứu và chuyên môn má»i, tạo ra khả nÄng tiến xa hÆ¡n, nhanh hÆ¡n các công nghá» má»i trong khoa há»c kỹ thuật và tá»± nhiên. Thành tá»±u chung của Äại há»c Công nghá» Szczecin và Há»c viá»n Nông nghiá»p á» Szczecin trong các lÄ©nh vá»±c khoa há»c này và Äá»i ngÅ© nhân viên có trình Äá» cao của há» ÄÆ°a ra các tiêu chuẩn chất lượng má»i trong giáo dục á» Western Pomerania.

West Pomeranian University of Technology (WPUT) có cÆ¡ há»i sá»­ dụng hiá»u ứng của sức mạnh tá»ng hợp bắt nguá»n từ viá»c gia nhập hai trÆ°á»ng Äại há»c ná»i tiếng. Khoảng 13 000 sinh viên toàn thá»i gian và ngoại khóa há»c tập tại nhiá»u cÆ¡ sá» dÆ°á»i sá»± dạy dá» của hÆ¡n 1 000 giáo viên há»c thuật. Có mÆ°á»i khoa tại WPUT chuyên vá» 47 lÄ©nh vá»±c nghiên cứu.

TrÆ°á»ng cung cấp các ứng cá»­ viên:

1) chÆ°Æ¡ng trình cá»­ nhân, thạc sÄ© hoặc tiến sÄ© Äầy Äủ (chÆ°Æ¡ng trình há»c Äầy Äủ Äược dạy bằng tiếng Ba Lan trừ khi có quy Äá»nh khác), 2) má»t hoặc hai há»c kỳ (sinh viên trao Äá»i, ví dụ theo chÆ°Æ¡ng trình Erasmus), 3) sắp xếp thá»±c tế. Ứng viên có thá» lá»±a chá»n giữa các chÆ°Æ¡ng trình cá»­ nhân, thạc sÄ©, tiến sÄ© và sau Äại há»c Äược phân phá»i trong 47 lÄ©nh vá»±c nghiên cứu tại 10 khoa của trÆ°á»ng Äại há»c:

  • Khoa Công nghá» sinh há»c và chÄn nuôi
  • Khoa Xây dá»±ng và Kiến trúc
  • Khoa Kinh tế
  • Khoa Kỹ thuật Äiá»n
  • Khoa Khoa há»c Máy tính và Công nghá» Thông tin
  • Khoa CÆ¡ khí và CÆ¡ Äiá»n tá»­
  • Khoa Kỹ thuật Môi trÆ°á»ng và Nông nghiá»p
  • Khoa Khoa há»c Thá»±c phẩm và Thủy sản
  • Khoa Công nghá» và Giao thông Hàng hải
  • Khoa Kỹ thuật và Kỹ thuật Hóa há»c118711_118675_iluminacjafbTamaStudio4.jpg

Các lÄ©nh vá»±c má»i liên tục Äược tạo ra nhÆ° là câu trả lá»i cho viá»c thay Äá»i Äiá»u kiá»n kinh tế và nhu cầu của thá» trÆ°á»ng lao Äá»ng. Cả hai trÆ°á»ng Äại há»c Äã Äóng góp cho má»t há» thá»ng cung cấp cho sinh viên má»t loạt các ná»n giáo dục há»c thuật: nghiên cứu Äại há»c, nghiên cứu sau Äại há»c, nghiên cứu thạc sÄ© nÄm nÄm má»t chu kỳ, nghiên cứu tiến sÄ© và má»t loạt các nghiên cứu sau Äại há»c. Các phòng thí nghiá»m và cÆ¡ sá» nghiên cứu của Äại há»c Công nghá» Szczecin và Äại há»c Nông nghiá»p á» Szczecin Äã Äược hiá»n Äại hóa trong vài nÄm qua. Quá trình này Äã Äược tiếp tục tại WPUT má»i Äược tạo. Hợp tác quá»c tế liên quan Äến quá trình giảng dạy và các dá»± án khoa há»c vẫn sẽ là má»t trong những Æ°u tiên của WPUT.

Viá»c thành lập West Pomeranian University of Technology hợp nhất các nhóm nghiên cứu liên quan Äến: kỹ thuật, bảo vá» môi trÆ°á»ng, nÄng lượng tái tạo, công nghá» sinh há»c và nano, polyme, kinh tế và công nghiá»p, và công nghá» nông nghiá»p. WPUT có quyá»n trao bằng tiến sÄ©. bằng 19 chuyên ngành và bằng cấp giáo sÆ° trợ lý trong 13 lÄ©nh vá»±c. Äây là má»t tiá»m nÄng to lá»n và quý giá, cung cấp cho sinh viên sá»± chuẩn bá» Äúng Äắn cho cuá»c sá»ng chuyên nghiá»p của há» và bản thân TrÆ°á»ng Äại há»c phát triá»n khoa há»c phù hợp vá»i những thách thức ÄÆ°Æ¡ng Äại.

Nhận thức Äược lợi ích từ sá»± hợp tác quá»c tế, West Pomeranian University of Technology á» Szczecin là má»t tá» chức dành cho tất cả các loại dá»± án tÄng cÆ°á»ng quá trình quá»c tế hóa và giá»i thiá»u má»t khía cạnh quá»c tế cho các hoạt Äá»ng giáo dục và nghiên cứu. Má»t lá»i má»i Äặc biá»t dành cho sinh viên nÆ°á»c ngoài sẵn sàng hoàn thành cả chÆ°Æ¡ng trình toàn thá»i gian và bán thá»i gian trong thá»i gian trao Äá»i (ví dụ: má»t hoặc hai há»c kỳ Trong khuôn khá» chÆ°Æ¡ng trình Erasmus).

Địa điểm

Szczecin

Address
aleja Piastów,17
70-310 Szczecin, Voivodeship Tây Pomeranian, Ba Lan