University of Lodz

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Nó cung cấp các khóa há»c cÆ¡ bản của Ba Lan cÅ©ng nhÆ° các khóa há»c ngôn ngữ Ba Lan chuyên Äá» trong lá»ch sá»­, Äá»a lý, sinh há»c, hóa há»c, vật lý, toán há»c và triết há»c Äá» cung cấp cho sinh viên tÆ°Æ¡ng lai vá»i những kiến ââthức cần thiết trong môi trÆ°á»ng há»c thuật trong tÆ°Æ¡ng lai của há». Sau khi hoàn thành, các sinh viên Äược trao quyá»n Äược thừa nhận mà không kiá»m tra thêm Äá» nhiá»u tá» chức giáo dục Äại há»c của Ba Lan.

Quan há» quá»c tế của trÆ°á»ng Äại há»c có thá» nhìn thấy á» các khu vá»±c khác nhau. Hiá»n nay, trong các thá»a thuận hợp tác trá»±c tiếp, nhà trÆ°á»ng phá»i hợp vá»i các cÆ¡ quan Äá»i tác 200 từ khắp nÆ¡i trên thế giá»i. Trong ChÆ°Æ¡ng trình Erasmus, TrÆ°á»ng Äã Äến nay Äã ký 600 hợp Äá»ng vá»i 300 trÆ°á»ng Äá»i tác. Các tá» chức này cung cấp cho sinh viên của chúng tôi, cho dù nÆ°á»c hay nÆ°á»c ngoài, khả nÄng chi tiêu má»t há»c kỳ hoặc má»t nÄm, á» nÆ°á»c ngoài, và, ngược lại, chúng tôi chào Äón rất nhiá»u khách từ nÆ°á»c ngoài chi tiêu má»t thá»i gian nghiên cứu của há» á» Lodz. Äại há»c Lodz mất gia trao Äá»i và nghiên cứu các chÆ°Æ¡ng trình khác nhÆ° Erasmus +, Campus Europae, Há»c bá»ng và Quỹ Äào tạo, Compostela Nhóm các trÆ°á»ng Äại há»c, Erasmus Mundus.

NhÆ° má»t kết quả của

Địa điểm

Łódź

University of Lodz

Address
University of Łódź, ul. Narutowicza 68
90-136 Łódź, Łódź Voivodeship, Ba Lan
Điện thoại
+48 42 635 42 37