University of Wroclaw

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Äại há»c WrocÅaw có má»t lá»ch sá»­ phong phú của hÆ¡n ba thế ká»·. Äược thành lập bá»i Leopold I Habsburg, trÆ°á»ng Äại há»c Äã tiến hóa từ má»t trÆ°á»ng há»c khiêm tá»n do các tu sÄ© Dòng Tên vào má»t trong những cÆ¡ sá» giáo dục lá»n nhất á» Ba Lan. Vào Äầu thế ká»· 19, trÆ°á»ng Äại há»c có nÄm khoa: triết há»c, thần há»c Công giáo, thần há»c phúc âm, luật pháp và y khoa. Sau Äó nó Äược má» rá»ng bá»i nhiá»u phòng, phòng thí nghiá»m và bảo tàng tá»± nhiên, tá»n tại cho Äến ngày nay.

Sau thế chiến thứ hai, má»t nhóm các giáo sÆ° Ba lan, trÆ°á»c Äây là từ Lvov, Äã bắt Äầu các hoạt Äá»ng giảng dạy và nghiên cứu tại Äại há»c WrocÅaw. Ban Äầu, há» tạo ra các khoa vá» luật và quản lý, nghá» thuật, khoa há»c tá»± nhiên, nông nghiá»p, thú y, y há»c, toán há»c, vật lý, và hóa há»c. Má»t sá» khoa này nhanh chóng chuyá»n thành các trÆ°á»ng Äại há»c khác.

Từ Äầu thế ká»· 20, Äại há»c WrocÅaw Äã sản sinh ra 11 ngÆ°á»i Äoạt giải Nobel, nhÆ° Theodor Mommsen, Philip Lenard, Eduard Buchner, Paul Ehrlich, Fritz Haber, Friedrich Bergius, Erwin Schrödinger, Otto Stern và Max Born.

Ngày nay, trá»ng tâm Äầu tiên và quan trá»ng nhất của Äại há»c WrocÅaw là nghiên cứu khoa há»c. Các há»c giả của chúng tôi có rất nhiá»u liên kết vá»i các nhà nghiên cứu của há» từ các cÆ¡ sá» giáo dục Äại há»c khác á» Ba Lan và trên toàn thế giá»i. Sá»± thành công của các nhà nghiên cứu của chúng tôi gần Äây Äã Äược các nhà chức trách Ba Lan công nhận, tÄng Äáng ká» ngân sách cho cả thiết bá» và nghiên cứu tại trÆ°á»ng Äại há»c của chúng tôi lên 80% so vá»i những nÄm trÆ°á»c.

Giá»ng nhÆ° á» hầu hết các quá»c gia, á» Ba Lan há» thá»ng Äánh giá chất lượng quá»c gia là má»t phần trong chiến lược quá»c gia nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Äá»nh kỳ bá»n nÄm Bá» Giáo dục Äánh giá các khoa của tất cả các trÆ°á»ng Äại há»c Ba Lan. NÄm ngoái 9 trong sá» 10 khoa của chúng tôi có trình Äá» cao nhất và thứ hai là cao nhất.

Nhà Æ°Æ¡m tạo Há»c thuật Doanh nhân là má»t ÄÆ¡n vá» má»i của Äại há»c WrocÅaw Äược thiết kế Äá» há» trợ sinh viên bắt Äầu các hoạt Äá»ng kinh doanh của mình bằng cách cung cấp tÆ° vấn kinh doanh miá»n phí, tá» chức há»i nghá», há»i thảo, trợ cấp các khoản Äầu tÆ° Äã chá»n và cung cấp không gian vÄn phòng. Nhà Æ°Æ¡m tạo Há»c thuật Doanh nhân hợp tác vá»i Khu Công nghá» WrocÅaw, trung tâm công nghá» vá»i các phòng thí nghiá»m, không gian vÄn phòng, trung tâm há»i nghá» và thiết bá» Äa phÆ°Æ¡ng tiá»n hiá»n Äại. Mục tiêu của Khu Công nghá» là tạo Äiá»u kiá»n cho viá»c sá»­ dụng tiá»m lá»±c khoa há»c và công nghiá»p của WrocÅaw và khu vá»±c và Äá» kích thích ngành công nghiá»p công nghá» tiên tiến. Äại há»c WrocÅaw tá»± hào là má»t trong những cá» Äông.

Ngày nay, Äại há»c WrocÅaw là trÆ°á»ng Äại há»c lá»n nhất trong khu vá»±c và giảng dạy hÆ¡n 26.000 sinh viên và khoảng 1300 sinh viên tiến sÄ© tại 10 khoa. 9000 sinh viên tá»t nghiá»p ra trÆ°á»ng má»i nÄm.

Địa điểm

Wrocław

University of Wrocław

Address
University Of Wroclaw Pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław, Voivodeship Hạ Silesian, Ba Lan
Điện thoại
+48 71 375 22 15