Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA CHÚNG TÔI (Đức Hồng Y Stefan Wyszynski Univeristy)

Các Stefan Wyszynski Đại học Hồng Y tại Warsaw (UKSW) được thành lập ngày 03 tháng 9 năm 1999. Trường được thành lập trên cơ sở của cựu Học viện Thần học Công giáo (1954-1999). Đức Hồng y Stefan Wyszynski Đại học là một trường đại học công lập với 32 lĩnh vực nghiên cứu (tại 10 khoa), hơn 16.000 sinh viên, 737 giáo viên học tập và 383 nhân viên hành chính.

Nghiên cứu được thực hiện trong một hệ thống toàn thời gian và một hệ thống bán thời gian, cả hai trong một hệ thống chu kỳ dài (master) và trong một chu kỳ đầu tiên (cử nhân). Các UKSW cũng cung cấp các bằng cấp chuyên nghiệp trong các chương trình sau đại học và tiến sĩ. Nghiên cứu tiến hành ở hầu hết các lĩnh vực được xác nhận của Ủy ban công nhận Nhà nước. Học sinh có cơ hội để đi đến hơn 60 trường đại học ở châu Âu theo chương trình Erasmus. Có rất nhiều sinh viên các hiệp hội khoa học và tổ chức sinh viên, nhà hát sinh viên và ca đoàn. Có những cơ sở thể dục thể thao là tốt.

GIỚI THIỆU KHOA CHÚNG TÔI (Khoa Christian Triết học)

Khoa Triết học Kitô giáo bao gồm ba viện: Viện Triết học, Viện Tâm lý học và Viện Sinh thái và đạo đức sinh học, trong đó có hoàn toàn 16 phần và hơn 30 ghế. Khoa có một độc lập phòng thí nghiệm máy tính, phòng thí nghiệm chẩn đoán, thư viện và phòng thí nghiệm với Vienna System Test (VTS). Kể từ năm 2014/15 sinh viên của chúng tôi có quyền truy cập vào Trung tâm thí nghiệm mới của khoa học tự nhiên và Phòng thí nghiệm tâm lý Trung ương.

2

Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp cho sinh viên của bạn với môi trường học tập thân thiện của chúng tôi nơi nghiên cứu và giáo dục đến với nhau. Khoa cung cấp:

  • chương trình 'Bachelor- và Master cấp trong triết học và bảo vệ môi trường
  • Chương trình Thạc sĩ cấp tích hợp trong tâm lý học
  • chương trình tiến sĩ về triết học và tâm lý học

Trong các chương trình của chúng tôi nghiên cứu, chúng tôi cố gắng cung cấp giáo dục đa dạng và hấp dẫn dựa trên kiến ​​thức lý thuyết, phương pháp luận và thực tiễn toàn diện.

Khoa là bảo vệ tương lai của mình bằng cách phát triển nghiên cứu chất lượng cao. Khoa xuất bản ba tạp chí khoa học riêng: "Studia Psychologica", "Studia Philosophiae Christianae" và "Studia Ecologiae et Bioethicae." Gần đây, Khoa được đánh giá "Một loại" trong quá trình kiểm định quốc gia, chứng minh rằng nó đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong tuyên bố sứ mệnh của mình.

https://www.facebook.com/Study-with-us-Faculty-of-Christian-Philosophy-CSWU-Warsaw-1130218280409999/

UKSW

CHÚNG TÔI MỆNH VÀO QUỐC TẾ HÓA

Chúng tôi nhìn vượt ra ngoài ranh giới của trường Đại học của chúng ta và sự ủng hộ mạnh mẽ và thúc đẩy tính di động quốc tế cả nhân viên và sinh viên tại Khoa của chúng tôi. Năm này qua năm khác, trong chào đón một số lượng ngày càng tăng của sinh viên quốc tế vào học tập cộng đồng của chúng tôi. Khoa Triết học Kitô giáo hiện đang hợp tác với các trường đại học nước ngoài, khoa học và tổ chức nghiên cứu. Chúng tôi tin rằng đó là một khu vực quan trọng của sự phát triển của chúng tôi. Do đó, Khoa chúng tôi phấn đấu để Tạo thuận lợi isnt tất cả các hình thức hợp tác quốc tế cũng như tạo điều kiện cho việc thành lập mô hình mới của sự hợp tác quốc tế. Chúng tôi cung cấp một ấm chào mừng đến tất cả khách của chúng tôi từ nước ngoài!

NGHIÊN CỨU TẠI KHOA TRIẾT Christian

UKSW

Sinh viên từ các trường đại học châu Âu đó đã ký kết các Hiệp định song phương Erasmus với Khoa Christian Triết học trong lĩnh vực triết học, tâm lý học hay bảo vệ môi trường nhỏ dành một hoặc hai học kỳ học tại mỗi Viện của chúng tôi. Xin lưu ý rằng các sinh viên Erasmus đến nên được chính thức đề cử của tổ chức nhà của họ.

Mỗi năm Khoa Christian Triết học cung cấp một số các khóa học bằng tiếng Anh cho sinh viên quốc tế.

8 LÝ DO HỌC VỚI CHÚNG TÔI

UKSW
  1. Các khóa học tiếng Anh: sinh viên được cung cấp một lựa chọn các khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh trong tâm lý học, triết học, bảo vệ environmetal. Năm này qua năm phấn đấu để làm cho đề nghị của chúng tôi hấp dẫn và đa dạng hơn.
  2. <li><strong>&#272;&#7883;nh h&#432;&#7899;ng trainning:</strong> &#273;&#7875; gi&uacute;p b&#7841;n c&oacute; &#273;&#432;&#7907;c gi&#7843;i quy&#7871;t trong nh&#7919;ng ng&agrave;y &#273;&#7847;u ti&ecirc;n c&#7911;a b&#7841;n &#7903; Warsaw, V&#259;n ph&ograve;ng qu&#7889;c t&#7871; c&#7911;a ch&uacute;ng t&ocirc;i &#273;&atilde; thi&#7871;t k&#7871; m&#7897;t &#273;&agrave;o t&#7841;o &#273;&#7883;nh h&#432;&#7899;ng cho sinh vi&ecirc;n Erasmus v&#7899;i l&#7901;i khuy&ecirc;n h&#7919;u &iacute;ch, th&ocirc;ng tin v&agrave; c&#417; h&#7897;i &#273;&#7875; g&#7863;p g&#7905; sinh vi&ecirc;n Erasmus &#273;&#7891;ng b&agrave;o c&#7911;a b&#7841;n. B&#7841;n s&#7869; &#273;&#432;&#7907;c g&#7903;i v&#7873; th&#7901;i gian ch&iacute;nh x&aacute;c c&#7911;a vi&#7879;c &#273;&agrave;o t&#7841;o &#273;&#7883;nh h&#432;&#7899;ng.</li> <li><strong>Mentor ch&#432;&#417;ng tr&igrave;nh:</strong> &#273;&#7875; gi&uacute;p b&#7841;n t&igrave;m ra con &#273;&#432;&#7901;ng c&#7911;a b&#7841;n t&#7841;i tr&#432;&#7901;ng &#273;&#7841;i h&#7885;c v&agrave; t&#7841;i Ba Lan, b&#7841;n c&oacute; th&#7875; h&#7887;i v&#7873; anh b&#7841;n Ba Lan c&aacute; nh&acirc;n c&#7911;a b&#7841;n - m&#7897;t sinh vi&ecirc;n Ba Lan c&oacute; th&#7875; tr&#7843; l&#7901;i t&#7845;t c&#7843; c&aacute;c c&acirc;u h&#7887;i th&#7921;c t&#7871; c&#7911;a b&#7841;n, ch&#7881; cho b&#7841;n c&aacute;ch &#7903; Warsaw, trong gi&#7843;ng c&#7911;a m&igrave;nh, trong nh&#7919;ng th&oacute;i quen c&#7911;a Ba Lan vv Ki&#7875;u n&agrave;y gi&uacute;p &#273;&#432;&#7907;c cung c&#7845;p b&#7903;i m&#7841;ng l&#432;&#7899;i sinh vi&ecirc;n Erasmus (ESN). ESN l&agrave; m&#7897;t t&#7893; ch&#7913;c sinh vi&ecirc;n &#273;&oacute; h&#7895; tr&#7907; t&iacute;nh di &#273;&#7897;ng c&#7911;a sinh vi&ecirc;n. N&oacute; nh&#7857;m m&#7909;c &#273;&iacute;ch c&#7843;i thi&#7879;n t&iacute;ch h&#7907;p b&#7857;ng c&aacute;ch t&#7893; ch&#7913;c c&aacute;c chuy&#7871;n &#273;i, c&aacute;c b&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c s&#7921; ki&#7879;n cho sinh vi&ecirc;n qu&#7889;c t&#7871; v&agrave; &#273;&#7883;a ph&#432;&#417;ng. Th&agrave;nh vi&ecirc;n c&#7911;a ESN ngh&#7883; c&#7911;a ch&uacute;ng t&ocirc;i gi&uacute;p &#273;&#7905; v&agrave; h&#7895; tr&#7907; t&#7915; &#273;&#7847;u ngh&#7881; l&#7841;i t&#7841;i Ba Lan (ch&#432;&#417;ng tr&igrave;nh Mentor). &#272;&#7875; bi&#7871;t th&ecirc;m th&ocirc;ng tin &#273;i &#273;&#7871;n www.uksw.esn.pl</li> <li><strong>&#272;i&#7873;u ph&#7889;i vi&ecirc;n 'gi&uacute;p &#273;&#7905; v&agrave; h&#7895; tr&#7907;:</strong> &#273;i&#7873;u ph&#7889;i vi&ecirc;n l&agrave; nh&#7919;ng ng&#432;&#7901;i c&oacute; tr&aacute;ch nhi&#7879;m &#273;&#7889;i v&#7899;i c&aacute;c ch&#432;&#417;ng tr&igrave;nh v&#7853;n &#273;&#7897;ng. M&#7895;i sinh vi&ecirc;n qu&#7889;c t&#7871; &#273;&#432;&#7907;c h&#7895; tr&#7907; b&#7903;i hai &#273;i&#7873;u ph&#7889;i vi&ecirc;n: &#273;i&#7873;u ph&#7889;i vi&ecirc;n h&#7885;c thu&#7853;t (dr. Katarzyna Knopp, dr. Zuzanna G&oacute;rska) v&agrave; c&aacute;c &#273;i&#7873;u ph&#7889;i vi&ecirc;n h&agrave;nh ch&iacute;nh (Mariola Sadowska). H&#7885; s&#7869; &#273;&#432;&#7907;c h&#7841;nh ph&uacute;c &#273;&#7875; gi&uacute;p b&#7841;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh h&#7885;c t&#7853;p c&#7911;a b&#7841;n t&#7841;i khoa c&#7911;a ch&uacute;ng t&ocirc;i.</li> <li><strong>Nh&agrave; tr&#7885;:</strong> ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; th&#7875; cung c&#7845;p m&#7897;t v&#7883; tr&iacute; trong Residence sinh vi&ecirc;n trong ph&ograve;ng &#273;&ocirc;i. M&#7895;i ph&ograve;ng &#273;&#7873;u &#273;&#432;&#7907;c trang b&#7883; k&#7871;t n&#7889;i internet, nh&agrave; v&#7879; sinh, hai ph&ograve;ng t&#7855;m, m&#7897;t ph&ograve;ng &#259;n v&#7899;i b&#7871;p v&agrave; t&#7911; l&#7841;nh. Trong c&aacute;c sinh vi&ecirc;n k&yacute; t&uacute;c x&aacute; c&oacute; quy&#7873;n truy c&#7853;p v&agrave;o ph&ograve;ng TV, ph&ograve;ng kh&aacute;ch, ph&ograve;ng &#273;&#7885;c s&aacute;ch, ph&ograve;ng gi&#7863;t v&agrave; thi&#7871;t b&#7883; s&#7845;y kh&ocirc;. Gi&aacute; thu&ecirc; kho&#7843;ng EUR 100-150 m&#7895;i th&aacute;ng.</li> <li><strong>Ba Lan - &#273;&#7845;t n&#432;&#7899;c &#273;i&#7875;m &#273;&#7871;n h&#7845;p d&#7851;n:</strong> Ba Lan &#273;&#7841;t V&#7899;i v&#7883; tr&iacute; th&#7913; 8 trong b&#7843;ng x&#7871;p h&#7841;ng c&#7911;a c&aacute;c th&#432;&#417;ng hi&#7879;u qu&#7889;c gia t&#7889;t nh&#7845;t, theo th&#7875; lo&#7841;i c&#7911;a "Rising Star" v&agrave; th&#7921;c hi&#7879;n b&#7903;i c&aacute;c th&#432;&#417;ng hi&#7879;u n&#432;&#7899;c Index, ch&#7881; th&#7883; &#273;&oacute; c&aacute;c n&#432;&#7899;c n&agrave;y l&agrave; h&#7845;p d&#7851;n nh&#7845;t &#273;&#7889;i v&#7899;i kh&aacute;ch du l&#7883;ch. Kh&aacute;ch Ba Lan &#273;&#432;&#7907;c kh&aacute;m ph&aacute; v&#259;n h&oacute;a t&#7889;t &#273;&#7865;p, danh lam th&#7855;ng c&#7843;nh v&agrave; di t&iacute;ch l&#7883;ch s&#7917; &#273;&#7863;c bi&#7879;t. H&atilde;y kh&aacute;m ph&aacute; c&aacute;c th&agrave;nh ph&#7889;, c&aacute;c di t&iacute;ch l&#7883;ch s&#7917;, thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, du kh&aacute;ch ch&#7855;c ch&#7855;n s&#7869; mang &#273;i nh&#7919;ng k&yacute; &#7913;c phong ph&uacute;. Ba Lan l&agrave; &#273;i&#7875;m &#273;&#7871;n h&#7845;p d&#7851;n cho sinh vi&ecirc;n. Trong n&#259;m h&#7885;c 2012-13 &#273;&#7845;t n&#432;&#7899;c c&#7911;a ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; ph&#7893; bi&#7871;n nh&#7845;t 7 qu&#7889;c gia &#273;&#7871;n &#7903; EU v&#7899;i 10 772 sinh vi&ecirc;n &#273;&#7871;n. B&ecirc;n c&#7841;nh &#273;&oacute;, Ba Lan &#273;&#432;&#7907;c coi l&agrave; m&#7897;t trong nh&#7919;ng qu&#7889;c gia v&#7899;i gi&aacute; r&#7867; nh&#7845;t trong EU &#273;&#7875; s&#7889;ng nh&#432; m&#7897;t sinh vi&ecirc;n.</li> <li><strong>Warsaw - n&#417;i</strong> &#272;&#7841;i h&#7885;c <strong>c&#7911;a sinh vi&ecirc;n</strong> n&#7857;m &#7903; Warsaw - th&#7911; &#273;&ocirc; c&#7911;a Ba Lan. Warsaw l&agrave; m&#7897;t trong nh&#7919;ng th&agrave;nh ph&#7889; ph&aacute;t tri&#7875;n nhanh nh&#7845;t ch&acirc;u &Acirc;u v&agrave; l&agrave; trung t&acirc;m c&#7911;a s&#7889;ng ch&iacute;nh tr&#7883;, x&atilde; h&#7897;i v&agrave; v&#259;n h&oacute;a. Warsaw c&#361;ng c&oacute; cu&#7897;c s&#7889;ng h&#7885;c t&#7853;p phong ph&uacute; - n&oacute; host h&#417;n 200.000 sinh vi&ecirc;n m&#7895;i n&#259;m. Warsaw v&#7899;i s&#7921; duy&ecirc;n d&aacute;ng c&#7911;a n&oacute; v&agrave; nhi&#7873;u ho&#7841;t &#273;&#7897;ng v&#259;n h&oacute;a v&agrave; gi&#7843;i tr&iacute; c&#7911;a n&oacute; l&agrave; m&#7897;t th&agrave;nh ph&#7889; tuy&#7879;t v&#7901;i &#273;&#7875; kh&aacute;m ph&aacute; v&agrave; l&agrave; m&#7897;t &#273;i&#7875;m &#273;&#7871;n du l&#7883;ch tuy&#7879;t v&#7901;i. Ngo&agrave;i ra th&agrave;nh ph&#7889; c&oacute; m&#7897;t v&#7883; tr&iacute; &#273;&#7883;a l&yacute; &#273;&#7863;c quy&#7873;n, n&#7857;m &#7903; n&#7917;a gi&#7919;a bi&#7875;n v&agrave; n&uacute;i.</li> <li><strong>Ba Lan Ba Lan c&#7911;a b&#7841;n:</strong> ch&uacute;ng t&ocirc;i cung c&#7845;p kh&oacute;a h&#7885;c Ba Lan t&#7921; nguy&#7879;n (tr&#7843; ti&#7873;n). H&#417;n n&#7919;a, b&#7841;n c&oacute; th&#7875; th&#7921;c h&agrave;nh treo Ba Lan c&#7911;a b&#7841;n v&#7899;i b&#7841;n b&egrave; c&#7911;a b&#7841;n Ba Lan.</li>

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh

Nhìn Thạc sĩ MA »

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp:

MA

MA in Philosophy and Culture of East-Central Europe - Experience and Thought

Tại trường Toàn thời gian 2 năm October 2018 Ba Lan Warszawa

[+]

Chương trình này dẫn đến một bằng thạc sĩ về triết học. Tất cả các bài giảng và các lớp được tiến hành bằng tiếng Anh.

Điều gì là duy nhất trong chương trình của chúng tôi?

Một tính năng độc đáo của chương trình sẽ là phần trình bày về vai trò của các quá trình, mà trong nhiều thế kỷ đã định hình bản sắc và văn hóa của miền Trung và Đông Âu. Các giáo viên sẽ được các nhà triết học và các viện nghiên cứu khác đại diện cho các nước Trung và Đông Âu, bao gồm Ba Lan, Slovakia, Croatia, Cộng hòa Séc và Hungary. Chương trình bao gồm một số lần đến trung tâm khác nhau về văn hóa (bảo tàng, triển lãm, vv), nằm ở Warsaw. Các lớp học được thực hiện một phần tại chỗ và một phần thông qua e-learning. Một số học bổng có sẵn để trang trải chi phí ăn ở và phục vụ cho các ứng viên từ nước ngoài những người đầu tiên được ghi danh vào chương trình. thời gian ngắn ở bắt buộc trên trang web của: 9-12 tuần mỗi học kỳ. lớp học thú vị và giảng viên đến từ nhiều quốc gia. Học bổng dành cho những người đăng ký nhanh chóng và được thừa nhận. hỗ trợ hướng dẫn trong các nghiên cứu. ... [-]

Ma Trong Bảo Vệ Môi Trường: Nghiên Cứu Phát Triển Bền Vững

Tại trường Toàn thời gian 2 năm October 2018 Ba Lan Warszawa

Các nghiên cứu về Tính bền vững là một chương trình liên ngành hướng tới sự hiểu biết, đánh giá cao và kỹ năng giải quyết vấn đề chu đáo liên quan đến mối quan hệ và tương tác giữa xã hội loài người và môi trường. Các nghiên cứu này sẽ cung cấp nền tảng liên ngành đó là cần thiết để hiểu được rất nhiều trong những thách thức phức tạp phải đối mặt với thế giới chúng ta, và sẽ trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để phát triển các giải pháp cho những vấn đề này. [+]

Giới nghiên cứu

Tính bền vững thường được định nghĩa là đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng của các thế hệ tương lai để đáp ứng nhu cầu riêng của họ. Các lĩnh vực nghiên cứu tính bền vững khám phá và chỉ trích cách để đạt được điều đó trong bối cảnh của việc duy trì sức khỏe sinh thái và môi trường trong khi tạo ra phúc lợi kinh tế và đảm bảo công bằng xã hội. Các nghiên cứu về Tính bền vững là một chương trình liên ngành hướng tới sự hiểu biết, đánh giá cao và kỹ năng giải quyết vấn đề chu đáo liên quan đến mối quan hệ và tương tác giữa xã hội loài người và môi trường. Các nghiên cứu này sẽ cung cấp nền tảng liên ngành đó là cần thiết để hiểu được rất nhiều trong những thách thức phức tạp phải đối mặt với thế giới chúng ta, và sẽ trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để phát triển các giải pháp cho những vấn đề này.... [-]


Liên hệ

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Địa chỉ, đường dây 1 Dewajtis 5
Warszawa, Masovia, Ba Lan
Trang web http://www.uksw.edu.pl/
Điện thoại +48 22 561 88 00