Poznan University of Technology

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Poznan University of Technology là trÆ°á»ng Äại há»c kỹ thuật tá»t nhất trong lÄ©nh vá»±c âm thanh Wielkopolskie á» miá»n tây Ba Lan. Trong nÄm 2017/2018 nó Äã Äược các trÆ°á»ng Äại há»c Äược lá»±a chá»n thÆ°á»ng xuyên thứ ba á» Ba Lan, nhÆ° lên Äến sáu ứng cá»­ viên cạnh tranh cho má»t nÆ¡i Äó. Poznan University of Technology ( PUT ) là má»t trong những trÆ°á»ng Äại há»c kỹ thuật tá»t nhất á» Ba Lan. PUT là trÆ°á»ng Äại há»c Ba Lan Äầu tiên trá» thành thành viên của CESAER - Há»i nghá» các trÆ°á»ng châu Ãu vá» Giáo dục và Nghiên cứu Kỹ thuật Tiên tiến - má»t tá» chức Châu Ãu tập hợp tất cả các trÆ°á»ng Äại há»c kỹ thuật tá»t nhất. Nó cÅ©ng là má»t thành viên của SEFI - Societé Européenne rót la Formation des Ingenieurs, EUA - Hiá»p há»i Äại há»c Châu Ãu, ADUEM - Liên minh các trÆ°á»ng Äại há»c Dân chủ cÅ©ng nhÆ° IAU - Hiá»p há»i Các trÆ°á»ng Äại há»c Quá»c tế.

Poznan University of Technology xuất phát từ TrÆ°á»ng Äại há»c Xây dá»±ng Máy, Äược thành lập vào nÄm 1919. PUT có gần má»t thế ká»· kinh nghiá»m trong viá»c Äào tạo các kỹ sÆ° và nhà nghiên cứu có trình Äá» cao á» nhiá»u lÄ©nh vá»±c.

Hiá»n nay, PUT có gần 20 000 sinh viên trong 10 khoa:

  • Khoa Kiến trúc
  • Khoa Công nghá» hóa há»c
  • Khoa Kỹ thuật dân dụng và môi trÆ°á»ng
  • Khoa Tin há»c
  • Khoa Kỹ thuật Äiá»n
  • Khoa Äiá»n tá»­ và Viá»n thông
  • Khoa Quản lý Kỹ thuật
  • Khoa Máy và Giao thông vận tải
  • Khoa CÆ¡ khí và Quản lý
  • Khoa Vật lý kỹ thuật

Giáo dục Äược cung cấp trong 26 lÄ©nh vá»±c há»c tập, trong Äó bá»n há»c kỳ Äầu tiên và mÆ°á»i má»t trong chu kỳ hai Äược hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Khoa há»c cho ngÆ°á»i dân

Các voipodipip Wielkopolskie, và Poznan Äặc biá»t cung cấp triá»n vá»ng rất lá»n. Poznan tá»± hào có tá»· lá» thất nghiá»p thấp nhất trong cả nÆ°á»c vì hoàn cảnh của nó khuyến khích các nhà công nghiá»p thành lập doanh nghiá»p của há» á» Äây. Hiá»n tại, có khoảng 100 000 doanh nghiá»p hoạt Äá»ng trong thành phá» này.

Poznan University of Technology là nÆ¡i há»c sinh có thá» có Äược kinh nghiá»m gắn liá»n vá»i thá»±c tế của thá» trÆ°á»ng lao Äá»ng. Chúng Äược Äào tạo phù hợp vá»i các yêu cầu thay Äá»i của doanh nghiá»p và ngành. Má»t chÆ°Æ¡ng trình nghiên cứu kép Äã Äược phát triá»n cùng vá»i các công ty nhÆ° Volkswagen PoznaÅ, Solaris Bus

Bên cạnh các công ty Äã Äá» cập Äến danh sách các Äá»i tác bao gá»m: Samsung Electronics, Amica, Man Bus, HCP-PoznaÅ, Luvena, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA), Dalkia, Budimex, Skanska, MTP-PoznaÅ, BZ WBK - Tập Äoàn Santander, và nhiá»u hãng khác.

Vào tháng 3 nÄm 2017, First Academic Consortium Äã thành lập One Belt One Road giữa các trÆ°á»ng Äại há»c á» Ba Lan và Trung Quá»c, lần Äầu tiên thá»±c hiá»n loại hình này trên thế giá»i. Tập Äoàn bao gá»m 15 trÆ°á»ng Äại há»c và tá» chức á» Trung Quá»c và 11 trÆ°á»ng Äại há»c kỹ thuật á» Ba Lan, bao gá»m PUT . Má»t kết quả của sá»± cá»ng tác là má»t sá»± sáng tạo của lá»p Khá»ng Tá»­, nÆ¡i các nhân viên và sinh viên PUT có thá» há»c tiếng Trung vá»i những ngÆ°á»i nói tiếng Trung Quá»c trá»±c tiếp từ Trung Quá»c. Má»t hiá»u ứng khác là viá»c tạo ra má»t Trung tâm nghiên cứu Trung-Ba Lan của Con ÄÆ°á»ng tÆ¡ lụa má»i. Nó nhằm mục Äích mang lại cùng các trÆ°á»ng Äại há»c kỹ thuật lá»n từ Ba Lan và Trung Quá»c. Mục tiêu chính của Trung tâm sẽ là chuyá»n giao khoa há»c, giáo dục, vÄn hóa và do Äó cÅ©ng là má»t doanh nghiá»p.

Vào tháng 11 nÄm 2016, Há»c viá»n Huawei Äã Äược khai Poznan University of Technology tại Poznan University of Technology , trÆ°á»c tiên là á» Ba Lan. Má»t phòng thí nghiá»m hiá»n Äại Äược xây dá»±ng, nÆ¡i sinh viên có thá» há»c các công nghá» hiá»n Äại của Huawei. Há» có thá» má» rá»ng kiến ââthức của há» vá» công nghá» hiá»n Äại thông qua các lá»p thá»±c hành Äược thá»±c hiá»n bá»i các chuyên gia trong lÄ©nh vá»±c này.

Từ nÄm 2014, má»t trung tâm hàng không Äã tá»n tại vá»i má»t mô phá»ng bay hiá»n Äại; PUT có má»t hạm Äá»i gá»m hai máy bay: Zlin 242L và Extra 330 LX cÅ©ng nhÆ° máy bay lượn không khí MDM-1Fox. Hiá»n nay các sinh viên PUT có thá» Äược Äào tạo trong hai lÄ©nh vá»±c: Hàng không và VÅ© trụ.

Hợp tác quá»c tế

PUT Äã ký khoảng 230 thá»a thuận quá»c tế vá»i các trÆ°á»ng Äại há»c á» châu Ãu và bên ngoài. TrÆ°á»ng Äã tham gia chÆ°Æ¡ng trình Erasmus và các thá»a thuận trao Äá»i song phÆ°Æ¡ng trong nhiá»u nÄm. Trong nghiên cứu khoa há»c, PUT hợp tác vá»i 80 trÆ°á»ng Äại há»c trên khắp thế giá»i.

Double degree - lợi thế gấp Äôi

Các trÆ°á»ng Äại há»c nÆ°á»c ngoài công nhận trình Äá» há»c vấn và tính chuyên nghiá»p cao trong giảng dạy và nghiên cứu Äược cung cấp tại PUT , và Äá» cải thiá»n các tiêu chuẩn giáo dục, các thá»a thuận Äặc biá»t Äã Äược ký kết vá»i các trÆ°á»ng Äại há»c á» Pháp - Lille-I cho lÄ©nh vá»±c sau: Quản trá» doanh nghiá»p; các thá»a thuận này cho phép sinh viên Äạt Äược hai vÄn bằng sau khi hoàn thành chÆ°Æ¡ng trình há»c chung. Má»t thá»a thuận bằng tá»t nghiá»p Äôi Äã Äược ký kết vào nÄm 2017 vá»i Äại há»c Kỹ thuật Kyiv trong các lÄ©nh vá»±c nhÆ° CÆ¡ khí, và Kỹ thuật y sinh. Còn có các dá»± án tÆ°Æ¡ng tá»± Äá» chuẩn bá».

Công nghá» trong má»t cảm giác tích cá»±c

Sinh viên PUT có thá» tham gia má»t trong hÆ¡n 80 nhóm khoa há»c Äá» theo Äuá»i lợi ích khoa há»c của há», Äá» có Äược các khoản tài trợ bá» sung từ Hiá»u trÆ°á»ng Äá» tiến hành nghiên cứu hoặc du lá»ch khoa há»c.

Bên cạnh các nhóm khoa há»c, có má»t Äài phát thanh sinh viên Radio Afera, má»t Äài truyá»n hình sinh viên Spacja TV, dàn hợp xÆ°á»ng trÆ°á»ng Äại há»c Volantes Soni và nhiá»u tá» chức khác. PUT cÅ©ng có 36 câu lạc bá» thá» thao, nÆ¡i gần 1500 sinh viên tập thá» dục thÆ°á»ng xuyên. Tại Gala Thá» thao Há»c thuật trong nÄm 2016, PUT xếp hạng thứ tÆ° vá» phân loại chung và xếp thứ ba trong danh mục các trÆ°á»ng Äại há»c kỹ thuật. Trung tâm Thá» thao tại PUT có các tiá»n nghi chÆ¡i tennis, bowling, kéo sợi, chèo thuyá»n trong nhà, bóng quần cÅ©ng nhÆ° phòng tập thá» dục.

Há»c bá»ng cho sinh viên giá»i nhất!

PUT cung cấp há»c bá»ng cho sinh viên quá»c tế tá»t nhất thá»±c hiá»n các khóa há»c có trả tiá»n. Các khoản trợ cấp nhÆ° vậy có thá» Äược thanh toán bằng tiá»n mặt hoặc chi trả chi phí chá» á» tại ký túc xá sinh viên PUT .

Má»i quan há» chặt chẽ vá»i doanh nghiá»p. Liên há» vá»i nhiá»u Äá»i tác kinh doanh là má»t phần thiết yếu trong Äá»i sá»ng Äại há»c. Sá»± khuyến khích và tÆ° vấn của các Äá»i tác giúp chúng tôi không chá» Äiá»u chá»nh các chÆ°Æ¡ng trình giáo dục của chúng tôi Äá» Äáp ứng yêu cầu của thá» trÆ°á»ng mà chủ yếu, Äá» làm cho vá» trí của chúng tôi trong sá» các trÆ°á»ng Äại há»c khác mạnh mẽ hÆ¡n

Địa điểm

Poznań

Poznan University of Technology

Address
Pl. M. Sklodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznan
62 Poznań, Voivodeship Ba Lan, Ba Lan
Điện thoại
+48 61 665 35 37