University of Algarve

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Tại sao chá»n University of Algarve ( UALG )?

University of Algarve (Bá» Äào Nha) là má»t trÆ°á»ng Äại há»c công lập trẻ, vá»i sá» sinh viên gần 9.000 ngÆ°á»i và có hÆ¡n 700 há»c giả. Trong ba thập ká»· qua, University of Algarve Äã củng cá» má»i liên kết Äược thiết lập vá»i kinh doanh khu vá»±c và vá»i các tá» chức công cá»ng và tÆ° nhân, khuyến khích chuyá»n giao kiến ââthức và góp phần phát triá»n bá»n vững vá»i tác Äá»ng tích cá»±c trên toàn cá»ng Äá»ng.

Giảng bài

Äược thành lập tại ba cÆ¡ sá», hai á» thành phá» Faro và má»t á» Portimão, University of Algarve cung cấp các khóa há»c trong sáu lÄ©nh vá»±c chủ Äá»: Nghá» thuật, VÄn há»c và Lá»ch sá»­; Khoa há»c kỹ thuật; Khoa há»c sá»± sá»ng, trái Äất, biá»n và môi trÆ°á»ng; Y há»c và Khoa há»c Äá»ng minh; Khoa há»c xã há»i, giáo dục và Äào tạo chuyên nghiá»p; và Kinh tế, Quản lý và Du lá»ch. Các nghiên cứu trong các lÄ©nh vá»±c này bao gá»m bằng Äại há»c và sau Äại há»c (Thạc sÄ© và Tiến sÄ©).

Nghiên cứu

Nghiên cứu tại University of Algarve Äược thá»±c hiá»n tại các trung tâm nghiên cứu nÄng Äá»ng và ná»i bật, tạo ra sá»± Äá»i má»i và tÄng thêm giá trá» nghiên cứu và phát triá»n trong các lÄ©nh vá»±c khác nhau nhÆ° Khoa há»c biá»n, Sinh há»c và Y sinh há»c, Äiá»n tá»­ và Viá»n thông, VÄn há»c, Lá»ch sá»­, Truyá»n thông và Nghá» thuật . Các phòng thí nghiá»m của nó má» ra cho thế giá»i, tuyá»n dụng các nhà nghiên cứu trẻ tá»t nhất trên các lÄ©nh vá»±c nghiên cứu khác nhau của sá»± xuất sắc.

120320_VIK_7860.JPG

Quá»c tế hoá

Gần Äây, Äã có sá»± gia tÄng Äáng ká» của sinh viên nÆ°á»c ngoài từ hÆ¡n 80 quá»c gia do chiến lược quá»c tế hóa của University of Algarve . Trong sá» 8.000 sinh viên, 20% là sinh viên nÆ°á»c ngoài, trong Äó gần má»t ná»­a là tại trÆ°á»ng theo các thá»a thuận và chÆ°Æ¡ng trình hợp tác song phÆ°Æ¡ng, chủ yếu là Erasmus và Erasmus Mundus. Chất lượng và sá»± Äa dạng của Thạc sÄ© và Tiến sÄ© Châu Ãu, kết hợp vá»i các khóa há»c sau Äại há»c má» ra cho sinh viên từ khắp nÆ¡i trên thế giá»i giải thích tầm quan trá»ng của tính di Äá»ng này.

VỠtrí

Nằm á» cá»±c nam của Bá» Äào Nha, má»t trong những khu vá»±c du lá»ch nhất của Bá» Äào Nha, TrÆ°á»ng có hai cÆ¡ sá» Äại há»c á» Faro (thủ Äô của vùng, vá»i má»t sân bay quá»c tế, sân vận Äá»ng thá» thao, bá»nh viá»n trung tâm) và má»t á» Portimão, Algarve thành phá» chính.

120319_04_Faro.jpg

Cơ sỠhỠtrợ

Tất cả các trÆ°á»ng Äá»u cung cấp các lá»p há»c cụ thá», phòng máy tính và Äa phÆ°Æ¡ng tiá»n, thính phòng, thÆ° viá»n và các phòng nghiên cứu và phòng há»p. Truy cập Internet không dây có sẵn trên tất cả các trÆ°á»ng. Vá»i chá» á» trong ký túc xá cho hÆ¡n 600 sinh viên, má»t sá» cÄng tin và quán Än khắp các cÆ¡ sá», dá»ch vụ y tế và các hoạt Äá»ng vÄn hóa và thá» thao, University of Algarve Äã chứng kiến ââsá»± tÄng trÆ°á»ng Äáng ká» vá» sá» lượng sinh viên, cÆ¡ sá» vật chất hiá»n Äại và chất lượng và tính Äa dạng của các chÆ°Æ¡ng trình cung cấp.

63130_cover.jpg

Địa điểm

Faro

University of Algarve

Address
Universidade do Algarve UAlg Rua da Universidade 81
8005-139 Faro, Quận Faro, Bồ Đào Nha
Điện thoại
+351 289 800 003