Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

⢠TrÆ°á»ng Solvay Brussels

TrÆ°á»ng Solvay Brussels là khoa kinh tế và quản lý của Äại há»c Libre de Bruxelles, má»t trong những trÆ°á»ng Äại há»c lá»n nhất á» Bá», vá»i truyá»n thá»ng giáo dục Äại há»c Äã có từ hàng trÄm nÄm tuá»i . Má»i nÄm, trÆ°á»ng Äược cấp chứng chá» EQUIS và AMBA Äón chào hÆ¡n 4.000 sinh viên, tham gia vào hÆ¡n 30 chÆ°Æ¡ng trình, bao gá»m các chÆ°Æ¡ng trình Cá»­ nhân, Thạc sÄ©, Thạc sÄ© Quản trá» Kinh doanh, Quản trá» Kinh doanh và các chÆ°Æ¡ng trình trong công ty . Nhiá»m vụ của SBS-EM là có má»t tác Äá»ng quyết Äá»nh và tích cá»±c Äá»i vá»i những thách thức kinh tế và kinh doanh Äược giải quyết nhÆ° thế nào. Nhà trÆ°á»ng phấn Äấu Äá» Äáp ứng những thách thức kinh tế và kinh doanh bức xúc nhất trong thá»i Äại của chúng ta vá»i sá»± kết hợp Äá»c Äáo của sá»± nghiêm khắc khoa há»c, khả nÄng tham gia theo ngữ cảnh và kỹ nÄng giải quyết vấn Äá».

as
Các giá trá» của trÆ°á»ng Solvay Brussels:

Truy vấn miá»n phí, xuất sắc, tinh thần doanh nhân, há»i nhập, cÆ¡ há»i bình Äẳng, quản trá» nhà nÆ°á»c, sá»± liên quan của xã há»i

⢠Brussels, thành phá» quá»c tế và thủ Äô của châu Ãu

á» trung tâm châu Ãu, chá» 1h20 bằng tàu há»a từ Paris, 1h30 từ Amsterdam và 1h50 từ London và Cologne, Brussels mang Äến tất cả những lợi thế của má»t thành phá» thủ Äô và chất lượng cuá»c sá»ng của má»t thá» trấn rá»ng lá»n và sá»ng Äá»ng. Brussels là nÆ¡i có tất cả các tá» chức lá»n của châu Ãu. Äây là trụ sá» chính thức của EU và nhiá»u ÄÆ¡n vá» ra quyết Äá»nh chính trá» và kinh tế khác và boalt = "asts ngày càng nhiá»u doanh nghiá»p, tá» chức và chuyên gia quá»c tế. Truyá»n thá»ng hiếu khách và trao Äá»i á» thủ Äô xanh nhất châu Ãu có nghÄ©a là du khách và ngÆ°á»i dân có thá» thÆ°á»ng thức nhiá»u loại thá»±c phẩm và âm nhạc thế giá»i, trong khi ká»n ká»n vÄn hóa có thá» chá»n từ má»t loạt các bảo tàng và chÆ°Æ¡ng trình.

⢠Dá»ch vụ nghá» nghiá»p

SBS-EM cung cấp các hoạt Äá»ng phát triá»n cá nhân - cung cấp hÆ°á»ng dẫn thá»±c tế và huấn luyá»n cá nhân liên quan Äến cách tiếp cận thá» trÆ°á»ng viá»c làm, há»i thảo, viết CV và thÆ° ứng tuyá»n, mô phá»ng phá»ng vấn, v.v. - và các sá»± kiá»n của công ty (bài giảng và há»i thảo) vá»i các nhân vật kinh doanh ná»i bật , trình bày các công ty và cÆ¡ há»i viá»c làm của há». Trong những nÄm qua, SBS-EM tạm dừng = "nhÆ° Äã phát triá»n má»t mạng lÆ°á»i các nhà tuyá»n dụng và tạm dừng =" khi liên há» Äược thiết lập vá»i các công ty trên khắp Bá» và trên toàn thế giá»i.

⢠ChÆ°Æ¡ng trình quá»c tế

Vá»i toàn cầu hóa hiá»n nay là má»t thá»±c tế, TrÆ°á»ng coi cÆ¡ há»i sá»ng và há»c tập á» nÆ°á»c ngoài alt = "là cÆ¡ bản trong trải nghiá»m há»c tập của các sinh viên malt =" asters '. TrÆ°á»ng cung cấp nhiá»u cÆ¡ há»i cho viá»c di chuyá»n: chÆ°Æ¡ng trình trao Äá»i quá»c tế (má»t há»c kỳ á» nÆ°á»c ngoài - hÆ¡n trÄm Äá»i tác), vài Äá» (má»t nÄm á» nÆ°á»c ngoài), mạng lÆ°á»i QTEM ngày càng phát triá»n = "aster (hai há»c kỳ á» nÆ°á»c ngoài). Sá»ng và há»c tập á» nÆ°á»c ngoài là cách tá»t nhất Äá» sinh viên chuẩn bá» cho cuá»c sá»ng chuyên nghiá»p và môi trÆ°á»ng quá»c tế.

⢠Cá»±u sinh viên ná»i tiếng

Marianne Bertrand, Giáo sÆ° Kinh tế, Äại há»c Chicago

Punit Bhatia, Tá»ng Giám Äá»c, ING (Ấn Äá»)

Laurent Bouton, Giáo sÆ° Kinh tế, Äại há»c Boston

Lior Cohen, Giám Äá»c sản phẩm ngân hàng

Eric Boyer de la Giroday, Chủ tá»ch ING Bá»

Gaëtan de Ralt = "assenfosse, Nghiên cứu viên, Äại há»c Melbourne

Mathialt = "vai Dewatripont, Giám Äá»c, Ngân hàng Quá»c gia Bá»

Dominique Leroy, Tá»ng Giám Äá»c, Belgacom

Izabel Medeiros, Giám Äá»c Quy trình Chuyên gia, ING Bá»

Olivier Pauls, Giám Äá»c Äàm phán Bán buôn chính, Dá»ch vụ Chuyá»n vùng Vodafone

Peter Praet, Thành viên HÄQT, Ngân hàng Trung Æ°Æ¡ng Châu Ãu

Nicolalt = "vá»i tÆ° cách là Steisel, Äá»ng sáng lập

Jean Van Wetter, Giám Äá»c Quá»c gia (Tanzania), VSO Talk

José Zurstralt = "assen, Doanh nhân, NgÆ°á»i sáng lập Skynet và Ngân hàng Keytrade

Thêm thông tin: solvay.edu

Địa điểm

Brussels

Address
Solvay Brussels School Avenue F.D. Roosevelt 42 1050 Bruxelles
B-1050 Brussels, Bỉ

Georgetown

Address
Georgetown, Quận Columbia, Hoa Kỳ

Milan

Address
Via Raffaele Lambruschini,4C
20156 Milan, Sảnh, Ý

Chứng nhận