Đọc Mô tả chính thức


Cách tiếp cận của chúng ta/>

dirextra có mục tiêu tăng giá trị cho tinh thần kinh doanh không chỉ tạo ra "Doanh nghiệp" mà còn để truyền bá các bí quyết cụ thể trong ngành Xây dựng và Dầu khí

Câu chuyện của chúng ta

dirextra Business School là nhà cung cấp đào tạo Anh quốc, được thành lập vào năm 2003, đặc biệt hướng tới Cơ sở Hạ tầng Quốc tế về Xây dựng, Kỹ thuật và Dầu

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Trường này cũng cung cấp:

Luca Dimiccoli TESTIMONIAL 13th Edition 2011 now PM at Milcon Construction Company

Marco Rossini TESTIMONIAL hired by RIZZANI DE ECCHER in Algeria