York St John University

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Chiến lược của chúng tôi

Chúng tôi Äã giáo dục và truyá»n cảm hứng cho sinh viên trong khuôn viên của chúng tôi á» York từ nÄm 1841. Thành công và thành tá»±u của chúng tôi trong những nÄm qua má»t phần nhá» vào nÄng lá»±c thá» chế của chúng tôi Äá» lập kế hoạch hiá»u quả, Äặt mục tiêu rõ ràng và tập trung ná» lá»±c Äá» Äạt Äược chúng.

2012-15 Äã là má»t thá»i kỳ tÄng trÆ°á»ng, thành công và tÄng sá»± công nhận bên ngoài cho Äại há»c. Bây giá» chúng tôi có nhiá»u sinh viên hÆ¡n bao giá» hết và tá»· lá» tiếp tục, Äạt Äược và tá»t nghiá»p của chúng tôi hiếm khi cao hÆ¡n. Há» sÆ¡ của chúng tôi trong lÄ©nh vá»±c giáo dục Äại há»c Äang gia tÄng thông qua những thành công của chúng tôi và danh tiếng ngày càng tÄng của chúng tôi Äá» lãnh Äạo và quản lý hiá»u quả của trÆ°á»ng. Chúng tôi Äã làm viá»c chÄm chá» Äá» tÄng cÆ°á»ng các khóa há»c, cÆ¡ sá» vật chất, tiêu chuẩn há»c tập, và quản trá» và quản lý.

Phá»i hợp chặt chẽ vá»i các Thá»ng Äá»c và nhân viên của chúng tôi trong toàn TrÆ°á»ng, chúng tôi Äã phát triá»n má»t Kế hoạch chiến lược Äầy tham vá»ng và thú vá» cho giai Äoạn 2015-20. Äó là má»t khuôn khá» cho phép chúng tôi Äá»i chiếu, hiá»u, Æ°u tiên và theo dõi tiến trình hÆ°á»ng tá»i các mục tiêu chính. Thông qua viá»c thá»±c hiá»n, chúng tôi sẽ Äá»nh vá» trÆ°á»ng Äại há»c Äá» Äá»i phó vá»i sá»± há»n loạn trong lÄ©nh vá»±c giáo dục Äại há»c và tiếp tục cung cấp các cÆ¡ há»i há»c tập tuyá»t vá»i cho tất cả há»c sinh và nhân viên của chúng tôi.

Xem toàn bỠkế hoạch chiến lược

Tải xuá»ng Kế hoạch chiến lược 2015 (PDF 5.1 MB)

Báo cáo thÆ°á»ng niên York St John 2015 - 2016 (PDF, 2.9MB)

Sứ má»nh, Giá trá» và Tầm nhìn

Quy mô của chúng tôi, Äạo Äức cá»ng Äá»ng mạnh mẽ và cách tiếp cận cá nhân của chúng tôi Äá» há»c tập Äã khiến chúng tôi trá» thành má»t nÆ¡i Äặc biá»t Äá» há»c tập trong suá»t những nÄm này.

Sinh viên và nhân viên của chúng tôi Äóng góp có ý nghÄ©a vào kết cấu của TrÆ°á»ng và chúng tôi hy vá»ng những trải nghiá»m của há» á» Äây truyá»n cảm hứng cho há» Äá» Äá»nh hình cá»ng Äá»ng của há» trong suá»t cuá»c Äá»i của há».

Chúng tôi cung cấp cho sinh viên và nhân viên cÆ¡ há»i cá nhân Äá» há»c há»i và phát triá»n - cả vá» mặt há»c thuật và cá nhân - và Äiá»u này Äược tạo Äiá»u kiá»n bá»i mức Äá» tÆ°Æ¡ng tác cao giữa sinh viên và nhân viên trong cá»ng Äá»ng của chúng tôi. Chúng tôi tá»± hào vá» viá»c xác Äá»nh và phát triá»n tiá»m nÄng trong tất cả các sinh viên và nhân viên của chúng tôi.Nhiá»m vụ của chúng ta

Äá» truyá»n cảm hứng cho sinh viên và nhân viên của chúng tôi Äá» Äạt Äược tiá»m nÄng Äầy Äủ của há», nâng cao kiến thức và Äóng góp tích cá»±c cho thế giá»i.Giá trá» của chúng tôi

Chúng tôi là má»t cá»ng Äá»ng toàn diá»n, sáng tạo, biến Äá»i và Äầy tham vá»ng vá»i ý thức mạnh mẽ.Tầm nhìn của chúng tôi

Chúng tôi sẽ là trÆ°á»ng Äại há»c tá»t nhất của nÆ°á»c Anh.

Thông qua chiến lược của chúng tôi, chúng tôi sẽ:

  • Nâng cao chất lượng trải nghiá»m của sinh viên, Äặc biá»t tập trung vào viá»c há»c, giảng dạy và nghiên cứu, Äá» sinh viên tá»t nghiá»p của chúng tôi phát triá»n các kỹ nÄng cho cuá»c sá»ng và công viá»c.
  • Nuôi dưỡng má»t cá»ng Äá»ng Äa dạng và giàu vÄn hóa, giữ Äược ý thức cá»ng Äá»ng Äược xây dá»±ng hÆ¡n 175 nÄm.
  • Cung cấp sá»± tÄng trÆ°á»ng vá» sá» lượng sinh viên của chúng tôi - Trang chủ / EU, quá»c tế và sau Äại há»c.
  • Äảm bảo khả nÄng phục há»i tài chính và tá» chức của chúng tôi.

Bạn có thá» thấy sứ má»nh, giá trá» và tầm nhìn của chúng tôi cho chính bạn .

Má»i ngÆ°á»i làm viá»c á» Äây tại York St John Äóng má»t phần bằng nhau trong thành công của chúng tôi. Vì vậy, tất cả chúng ta Äá»u tôn trá»ng sứ má»nh, giá trá» và tầm nhìn của mình, chia sẻ trách nhiá»m và tá»± hào vá» cá»ng Äá»ng Äại há»c, cải thiá»n cách chúng ta làm viá»c, tạo môi trÆ°á»ng há»c tập tá»t hÆ¡n và xây dá»±ng thành công của chúng ta. Khung Äóng góp của chúng tôi (PDF, 0,4 MB) ÄÆ°a ra tất cả các phẩm chất và hành vi mà chúng tôi tìm kiếm á» tất cả má»i ngÆ°á»i.

Khuôn viên và cơ sỠvật chất

York St John University là má»t trÆ°á»ng Äại há»c xuất sắc, Äược biết Äến vá»i sá»± xuất sắc trong há»c tập và tính Äáp ứng, luôn Äặt sinh viên vào trung tâm của tất cả má»i thứ nó làm. Khuôn viên tráng lá» của chúng tôi nằm á» trung tâm Thành phá» York lá»ch sá»­.

Äá»a Äiá»m mÆ°á»i má»t mẫu của chúng tôi trên Lord Mayor's Walk nằm trong má»t khung cảnh tuyá»t Äẹp Äá»i diá»n vá»i Nhà thá» York ná»i tiếng thế giá»i bÄng qua các bức tÆ°á»ng thành phá». Khuôn viên từng Äoạt giải thÆ°á»ng của chúng tôi Äã trải qua má»t cuá»c chuyá»n Äá»i trá» giá 100 triá»u bảng trong 10 nÄm qua Äá» Äảm bảo sinh viên Äược hÆ°á»ng lợi từ môi trÆ°á»ng phù hợp Äá» há»c tập và sinh sá»ng. Ban Äầu Äược xây dá»±ng xung quanh má»t hình tứ giác, các tòa nhà má»i hÆ¡n bao gá»m Tòa án De Grey và Trung tâm há»c tập Fountains, nÆ¡i chứa thÆ° viá»n, cÆ¡ sá» CNTT và má»t nhà hát giảng ÄÆ°á»ng hiá»n Äại. Tòa nhà Foss có phòng thá» thao của chúng tôi, phòng thí nghiá»m sinh lý, phòng thí nghiá»m sinh há»c, phòng thí nghiá»m tâm lý, phòng tập thá» dục, phòng thí nghiá»m vật lý trá» liá»u và phòng giảng dạy chung.

Các cÆ¡ sá» khác bao gá»m má»t phòng khiêu vÅ©, phòng ká»ch, phòng âm nhạc (cả thá»±c tế và kỹ thuật), cÆ¡ sá» sản xuất TV và phim, phòng chá»nh sá»­a và phòng thiết kế nghá» thuật và thiết kế chuyên dụng. Có má»t sá» cá»­a hàng Än uá»ng và Há»i sinh viên có quán bar, quán cà phê, cá»­a hàng và vÄn phòng trong khuôn viên trÆ°á»ng.

Địa điểm

York

Address
Lord Mayor's Walk, York
York, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland