Royal Holloway University of London

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Royal Holloway, Äại há»c London, Äược xếp hạng trong top 30 của tất cả các trÆ°á»ng Äại há»c VÆ°Æ¡ng quá»c Anh. Thông qua sá»± cá»ng hiến của các giáo viên của chúng tôi, những khám phá làm thay Äá»i thế giá»i và cảm nhận vá» trải nghiá»m của Royal Holloway, chúng tôi là má»t cá»ng Äá»ng sẽ truyá»n cảm hứng cho bạn Äá» thành công trong há»c tập, xã há»i và cá nhân.

TrÆ°á»ng Äại há»c của chúng tôi Äược thành lập bá»i hai nhà cải cách xã há»i, ngÆ°á»i tiên phong ÄÆ°a ra ý tÆ°á»ng vá» giáo dục và kiến thức cho tất cả những ai có thá» hÆ°á»ng lợi. Tầm nhìn của há» sá»ng vào ngày hôm nay. Là má»t trong những trÆ°á»ng Äại há»c nghiên cứu chuyên sâu hàng Äầu của VÆ°Æ¡ng quá»c Anh , chúng tôi là nhà của má»t sá» cÆ¡ quan hàng Äầu thế giá»i vá» khoa há»c , nghá» thuật , kinh doanh , kinh tế và luật . Là giáo viên và nhà nghiên cứu, há» thay Äá»i cuá»c sá»ng, má» rá»ng tâm trí và giúp các nhà lãnh Äạo hiá»n tại và tÆ°Æ¡ng lai hiá»u Äược quyá»n lá»±c và trách nhiá»m. Chúng tôi Äược củng cá» bá»i sá»± Äa dạng và chào Äón các sinh viên và há»c giả từ khắp nÆ¡i trên thế giá»i Äến há»c tập và làm viá»c tại Äây, Äảm bảo má»t viá»n cảnh quá»c tế và Äa vÄn hóa trong má»t khuôn viên lá»ch sá»­ và gần gÅ©i.

VỠtrí

Chúng tôi có má»t vá» trí tá»t nhất của cả hai thế giá»i; má»t, khuôn lá an toàn trong Egham, Surrey - ít hÆ¡n 40 phút Äi tàu từ trung tâm London và chá» bảy dặm từ sân bay Heathrow, tạo môi trÆ°á»ng nÆ¡i má»t cá»ng Äá»ng gắn bó phát triá»n mạnh.

r

Địa điểm

Egham

Royal Holloway University of london

Address
Egham Hill
TW20 0EX Egham, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland