NOWNano The University of Manchester and Lancaster

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Nhấn mạnh nghiên cứu gần đây bao gồm: Sự phát triển của graphene - vật liệu chỉ có đúng hai chiều, hứa hẹn vô số các ứng dụng (graphene được phát hiện vào năm 2003 của nhóm Manchester vật chất đặc, mà vẫn là nhà lãnh đạo thế giới trong lĩnh vực này phát triển nhanh chóng) Mới con người tạo ra siêu vật liệu cho nanophotonics Nano-cấu trúc lưu trữ dữ liệu

Địa điểm

Manchester

Address
NOWNano DTC
The University of Manchester
Oxford Road

M13 9PL Manchester, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp: