Đọc Mô tả chính thức

Nhấn mạnh nghiên cứu gần đây bao gồm: Sự phát triển của graphene - vật liệu chỉ có đúng hai chiều, hứa hẹn vô số các ứng dụng (graphene được phát hiện vào năm 2003 của nhóm Manchester vật chất đặc, mà vẫn là nhà lãnh đạo thế giới trong lĩnh vực này phát triển nhanh chóng) Mới con người tạo ra siêu vật liệu cho nanophotonics Nano-cấu trúc lưu trữ dữ liệu

Trường này cũng cung cấp: