University of Oldenburg

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Trung tâm Nghiên cứu liên ngành về phụ nữ và giới tính

Nó sẽ góp phần cụ thể, nhà nước của nghệ thuật module nền tảng cộng với một môi trường học cung cấp cho sinh viên một loạt các khả năng cần thiết để định hướng và kết nối mạng.

Địa điểm

Oldenburg

University of Oldenburg

Address
University of Oldenburg,
Ammerländer Heerstr. 114 - 118

D-26129 Oldenburg, Hạ Sachsen, Đức
Điện thoại
+49 441 7980

Các chương trình